Odlingsföreningar

En majoritet av våra medlemmar, drygt 55%,  är föreningar med odlingslotter. Det finns också 5 medlemsföreningar som har både odlingslotter och stuglotter. Fritidsträdgårdar är det begrepp som används i arrendeavtalen med Stockholms stad. Många av föreningarna har också det ordet i sitt namn.

Arrendeavtal

Föreningarna arrenderar marken av staden, föreningsmedlemmarna i sin tur av föreningen. Här finns en mall för arrendeavtal. Den är i Word-format. Allt som ska ändras för att passa en specifik förening och specifik lott är markerat med grönt.

Hämta mall för arrendeavtal som Word-dokument!

Att gå syn

Styrelsen behöver gå syn i området varje år. Eftersom lotterna enligt ordningsreglerna ska vara i ordningsställda till 15 juni är det lämpligt att gå första synen däromkring. Diskutera innan synen och bestäm vad ni ska fokusera på och vad ni anser är acceptabelt och oacceptabelt. Ett år kanske fokus särskilt är på att skrot och skräp inte får lagras på lotterna, ett annat år byggnationer. Det viktigaste är alltid att lotterna är odlade.

Avsluta ett arrende

Det är ibland nödvändigt att säga upp en medlem och avsluta ett arrende. Eftersom fritidsträdgårdar har så kallat lägenhetsarrende har  medlemmarna inte något besittningsskydd. För mer information om lägenhetsarrende se https://www.domstol.se/en/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/arrende/lagenhetsarrende

Förutsägbarhet och tydlighet är viktigt. Därför rekommenderar vi att styrelsen utfärdar eventuella varningar i samband med syn/inspektion som görs i mitten av juni varje år. En uppsägning ska alltid föregås av skriftlig varning och samtal. Styrelsen måste på ett enkelt sätt förklara varför medlemmen får en varning och vad som måste åtgärdas och när. Medlemmen måste få minst 14 dagar på sig. Det måste i varningen också framgå klart vad som händer om medlemmen inte vidtar dessa åtgärder. Här är ett exempel  (i Word) på hur en varning kan utformas. Även om den skickas med e-post är det bra att skriva ut postadress till medlemmen.


Om medlemmen kommer att sägas upp ifall hen inte vidtar angivna åtgärder måste detta ha framgått tydligt i varningen. Vi rekommenderar att ha ett personligt samtal i kombination med skriftlig varning. Det personliga samtalet är viktigt för att få reda på om det finns någon särskild anledning till att medlemmen har problem med odlingarna och den skriftliga varningen är viktig för att ha processen dokumenterad.

Medlemmen har sedan på sig till det datum som styrelsen angett att åtgärda problemet. Om inget har skett och det inte finns någon godtagbar anledning till detta kan styrelsen gå vidare till nästa steg. Har styrelsen, i varning och samtal,  tydligt kommunicerat att arrendet kommer att avslutas vid arrendetidens utgång om inga förbättringar gjorts måste medlemmen nu får ett skriftligt besked om detta. Det är viktigt att medlemmen bekräftar att hen mottagit detta besked. Det kan göras antingen genom att medlemmen skriver under brevet, att brev skickas med rekommenderad post, mottagningsbevis eller att medlemmen svarar på mejl om brevet skickats via mejl.

I våra medlemsföreningar förnyas lägenhetsarrendet varje år. Detta innebär att varje år kan det också avslutas, även utan anledning. Det blir enklast för både styrelse och medlemmar om föreningen har samma startdatum på alla medlemsavtal.

Vi utgår ifrån att våra föreningar inte avslutar en medlems arrende utan anledning. Däremot räcker det med att anledningen kommuniceras i varningen. Den behöver inte upprepas i brev om avslutande. Hämta förslag på hur uppsägning kan formuleras (word)!

Det går också att avsluta ett arrende under pågående arrendeperiod genom uppsägning om medlemmen brutit mot någon av följande punkter under paragraf 11 i medlemsavtalet.
§11 Arrenderätten är jämlikt bestämmelserna i jordabalken förverkad och föreningen berättigad att uppsäga detta kontrakt till omedelbart upphörande om medlemmen
1. dröjer med erläggande av arrendeavgift utöver en (1) månad efter förfallodagen,
2. gör sig skyldig till vanvård av lotten,
3. nyttjar lotten eller del därav till annat ändamål än fritidsodling,
4. mot bestämmelser i §4 och §5 åt annan helt eller delvis upplåter arrenderätten, eller
5. i övrigt bryter mot någon i detta kontrakt angiven bestämmelse, vars iakttagande är av synnerlig vikt för föreningen.


Att avsluta i förtid bör endast ske i undantagsfall.

Här finns rapporten (till årsmötet 2022) som ovanstående bygger på. PDF.