en region i Koloniträdgårdsförbundet

Pressmeddelande Årstaskogen

Koloniträdgårdsföreningarna i Stockholm kräver att samtliga föreningar i Årstaskogen skall

ingå i det nya föreslagna naturreservatet.

Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar har lämnat sina synpunkter på stadens förslag till nytt

naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar. I detta yttrande betonas att Koloniträdgårdsrörelsen

är positiv till att stadens koloniträdgårdar inlemmas i nuvarande och kommande naturreservat.

Man anser att det bör utarbetas särskilda skötselanvisningar och brukaravtal i samverkan med

koloniträdgårdsföreningarna.

Man anser emellertid att det är ytterst förvånande att stadens planförslag inte omfattar hela

Skanskvarns koloniområde utan att man föreslår att naturreservatsgränsen ska dras rakt igenom

detta. Detta särskilt som både Skanskvarns och Dianelunds koloniområden tillhör bland de äldsta

idag existerande koloniområdena i Stockholm och i flertalet tidigare planärenden av staden har

betecknats som kulturhistoriskt värdefulla att bevara. Det är mycket olyckligt om inte hela de berörda

koloniområdena ingår i naturreservatet främst därför att skötsel och underhåll av koloniområdena kan

påverkas negativt och bidra till att oroa föreningarnas medlemmar.

Eftersom föreningarnas medlemmar oftast är starkt miljömedvetna vill de gärna medverka till

en ekologiskt långsiktigt hållbar utveckling av de stadsnära grönområdena. Man betonar att

koloniträdgårdsverksamheterna bidrar till att upprätthålla den biologiska mångfalden och utgör en

viktig länk i de gröna spridningszonerna mellan stadens gröna kilar.

Slutligen anser man även att det behövs fler koloniträdgårdsområden i Stockholm särskilt som

befolkningsantalet ökar så kraftigt. Man ser redan idag att efterfrågan på odlingsområden i staden ökar

rejält. Eftersom koloniträdgårdsföreningarna bl. a i de berörda stadsdelarna redan idag har långa köer/

intresselistor till de befintliga kolonilotterna menar man att man borde ta tillfället i akt och se över om

det är möjligt att öka den mark som ställs till invånarnas förfogande för koloniträdgårdsodling inom

reservatets gränser.

Läs FSSKs remiss om Årstaskogen 2014

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv