en region i Koloniträdgårdsförbundet

Pressmeddelande Årstaskogen

Koloniträdgårdsföreningarna i Stockholm kräver att samtliga föreningar i Årstaskogen skall

ingå i det nya föreslagna naturreservatet.

Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar har lämnat sina synpunkter på stadens förslag till nytt

naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar. I detta yttrande betonas att Koloniträdgårdsrörelsen

är positiv till att stadens koloniträdgårdar inlemmas i nuvarande och kommande naturreservat.

Man anser att det bör utarbetas särskilda skötselanvisningar och brukaravtal i samverkan med

koloniträdgårdsföreningarna.

Man anser emellertid att det är ytterst förvånande att stadens planförslag inte omfattar hela

Skanskvarns koloniområde utan att man föreslår att naturreservatsgränsen ska dras rakt igenom

detta. Detta särskilt som både Skanskvarns och Dianelunds koloniområden tillhör bland de äldsta

idag existerande koloniområdena i Stockholm och i flertalet tidigare planärenden av staden har

betecknats som kulturhistoriskt värdefulla att bevara. Det är mycket olyckligt om inte hela de berörda

koloniområdena ingår i naturreservatet främst därför att skötsel och underhåll av koloniområdena kan

påverkas negativt och bidra till att oroa föreningarnas medlemmar.

Eftersom föreningarnas medlemmar oftast är starkt miljömedvetna vill de gärna medverka till

en ekologiskt långsiktigt hållbar utveckling av de stadsnära grönområdena. Man betonar att

koloniträdgårdsverksamheterna bidrar till att upprätthålla den biologiska mångfalden och utgör en

viktig länk i de gröna spridningszonerna mellan stadens gröna kilar.

Slutligen anser man även att det behövs fler koloniträdgårdsområden i Stockholm särskilt som

befolkningsantalet ökar så kraftigt. Man ser redan idag att efterfrågan på odlingsområden i staden ökar

rejält. Eftersom koloniträdgårdsföreningarna bl. a i de berörda stadsdelarna redan idag har långa köer/

intresselistor till de befintliga kolonilotterna menar man att man borde ta tillfället i akt och se över om

det är möjligt att öka den mark som ställs till invånarnas förfogande för koloniträdgårdsodling inom

reservatets gränser.

Läs FSSKs remiss om Årstaskogen 2014

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv