en region i Koloniträdgårdsförbundet

Pressmeddelande Årstaskogen

Koloniträdgårdsföreningarna i Stockholm kräver att samtliga föreningar i Årstaskogen skall

ingå i det nya föreslagna naturreservatet.

Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar har lämnat sina synpunkter på stadens förslag till nytt

naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar. I detta yttrande betonas att Koloniträdgårdsrörelsen

är positiv till att stadens koloniträdgårdar inlemmas i nuvarande och kommande naturreservat.

Man anser att det bör utarbetas särskilda skötselanvisningar och brukaravtal i samverkan med

koloniträdgårdsföreningarna.

Man anser emellertid att det är ytterst förvånande att stadens planförslag inte omfattar hela

Skanskvarns koloniområde utan att man föreslår att naturreservatsgränsen ska dras rakt igenom

detta. Detta särskilt som både Skanskvarns och Dianelunds koloniområden tillhör bland de äldsta

idag existerande koloniområdena i Stockholm och i flertalet tidigare planärenden av staden har

betecknats som kulturhistoriskt värdefulla att bevara. Det är mycket olyckligt om inte hela de berörda

koloniområdena ingår i naturreservatet främst därför att skötsel och underhåll av koloniområdena kan

påverkas negativt och bidra till att oroa föreningarnas medlemmar.

Eftersom föreningarnas medlemmar oftast är starkt miljömedvetna vill de gärna medverka till

en ekologiskt långsiktigt hållbar utveckling av de stadsnära grönområdena. Man betonar att

koloniträdgårdsverksamheterna bidrar till att upprätthålla den biologiska mångfalden och utgör en

viktig länk i de gröna spridningszonerna mellan stadens gröna kilar.

Slutligen anser man även att det behövs fler koloniträdgårdsområden i Stockholm särskilt som

befolkningsantalet ökar så kraftigt. Man ser redan idag att efterfrågan på odlingsområden i staden ökar

rejält. Eftersom koloniträdgårdsföreningarna bl. a i de berörda stadsdelarna redan idag har långa köer/

intresselistor till de befintliga kolonilotterna menar man att man borde ta tillfället i akt och se över om

det är möjligt att öka den mark som ställs till invånarnas förfogande för koloniträdgårdsodling inom

reservatets gränser.

Läs FSSKs remiss om Årstaskogen 2014

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv