en region i Koloniträdgårdsförbundet

Politikervandringar i 6 av stadens koloniområden den 9 juni 2013

Sex koloniföreningar har inbjudit politiker i Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, berörda Stadsdelsnämnder och Trafiknämnden samt tjänstemän från stadens Forum för koloniträdgårdar till en promenad genom sitt koloniområde och ett samtal med styrelse och medlemmar.  ODLING OCH DELAKTIGHET är ledorden i det pågående arbetet med Stockholms stads nya grönstrategi ”Den gröna promenadstaden”. På senare år har intresset för odling ökat mycket påtagligt och köerna till koloni- och odlingslottsområden blivit allt längre.

Stockholmarnas synpunkter på sina gröna miljöer, som samlats in i ett samråd om stadens nya grönstrategi, visas nu på en utställning i Tekniska Nämndhuset. Stockholms stad behöver utveckla sina processer och verktyg för planering, investering, projektering och skötsel för att möta de utmaningar som befolkningstillväxt och klimatförändringar innebär för stadens grönområden. Remistid för utställningsförslaget pågår till 16 juli 2013. Efter stadsbyggnadskontorets utställning om stadens grönstrategi och komplettering av de tidigare förslagen ska stadens politiker fatta beslut om ett tillägg till Stockholms översiktsplan som har fokus på hur fler stockholmare ska få möjlighet att utnyttja stadens gröna miljöer.

För några politiker som inte har någon möjlighet att komma den 9 juni ska vi försöka ordna en kolonivandring vid ett senare tillfälle i år.

Kommittén för Framtidsfrågor
sthlmkoloni.se/kommitteer/kommitten-for-framtidsfragor/

Sök
Styrelsen informerar

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor.
Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET är nu justerat och finns under ”Vår organisation”.

 
 
Kurser/studiebidrag
Arkiv