en region i Koloniträdgårdsförbundet

Politikervandring 8 augusti i fyra koloniföreningar

Den 8 augusti arrangerade FSSK: s Kommitté för Framtidsfrågor årets politikervandringar i fyra föreningar i staden. Inbjudna var Exploateringsnämnden, Forum för koloniträdgårdar, Stadsbyggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, berörda Stadsdelsnämnder och Trafiknämnden i Stockholms stad.

Igelbäckens Koloniförening
sthlmkoloni.se/valkommen-till-fssks-foreningssidor/jarva/igelbackens-koloniforening/
Deltagare: Staffan Svärd (S)
Antonio Nascimento ordförande och Laszlo Levente Donat sekreterare i Igelbäckens koloniförening samt från FSSK närvarade Conny Mörke och Kristina Lindskog.

Antonio och Laszlo började med att visa oss igenom den välodlade föreningen som har ca 160 odlingslotter och ligger ett par hundra meter ifrån Husby tunnelbana och centrum. Vi är många som har haft svårigheter och synpunkter på vädret i år. Men det har inte stoppat denna förening ifrån välskötta gräsmattor, varierad odling och stor skörd. Idag hade vi dock tur med solsken.

Efter promenaden satt vi oss ner tillsammans och fikade. Laszlo hade ordnat kaffe och hembakat med bär ifrån föreningen. Vi fick veta att många medlemmar inte är födda i Sverige och att långt ifrån alla lärt sig tillräckligt än för att förstå styrelsens arbete. Många spenderar mycket tid i föreningen, odlar växter och på sätt som tidigare inte varit vardag i kolonirörelsen inom Stockholms stad. Det finns mycket som är värdefullt i detta. Men man måste samtidigt inse att detta tar mycket tid och energi för den ideella styrelsen samt att alla stadens regler och förordningar inte är anpassade efter detta. Däribland saknas fortfarande rätten att bygga dagstugor och växthus som inte håller måttet.

Vi pratade också om området utanför föreningens som kunde förbättras gällande toaletter för allmänheten och papperskorgarna.

Conny Mörke

Politikervandring i Iris koloniområde lördag den 8 augusti 2015
http://www.iriskoloni.se/
Deltagare: Cecilia Obermuller (MP) ordf. I Bromma stadsdelsnämnd, Johan Heinonen gruppledare för (S) i Bromma Representanter från Iris koloniförening: Mikael Rydberg ordf. Albert Mood Suppleant, samt FSSKs ordförande Lennart Pöppel och Tove Kristiansen som representant för framtidsgruppen i FSSK.

Iris koloniträdgårdsförening är en gammal förening som snart firar 100 år. Den ligger i stadsdelen Ulvsunda i Bromma och består av tre områden. Iris Lillsjön består i dag av 58 stugor. Områdena Riksby och Glia består av 60 respektive 180 stugor som flyttades till sina nuvarande platser 1939 efter att området runt Lillsjön började bebyggas. Enligt Stockholms stadsbyggnadskontor ingår Iris i områden där särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt kulturhistoriska värden.

Promenaden startade vid Lillsjöns koloniområde därefter vidare till Riksby och Glia. Ordförande Mikael berättade om verksamheten i de olika områdena och hur styrelsearbetet fungerar. till stöd fanns även Lennart Pöppel som kunde berätta en hel del historik. Samtliga områden är mycket välbesökta och uppskattade av boenden i området för motion eller sköna promenader.

Kölistan ligger konstant på 200 sökande, så väntetiden är lång för dem som vill ha en stuga. Vi hade också möjligheten att titta på en nybyggd stuga, byggd enligt stadsdelsnämndens tolkningar för byggregler av kolonistugor. Vi fick ett positivt gensvar på att byggnaden inte stämmer överens med i området övrig arkitektur. Cecilia lovade att ta upp ärendet vid nästa sammanträde i stadsdelsnämnden.

Efter en mycket givande promenad avslutade vi med fika och hemgjord rabarberpaj vid naturskön Lillsjön, där även ledamöterna i Iris Per Asplund och Björn Hedman anslöt sig för att svara på frågor och funderingar kring föreningen.

Tove Kristiansen

Anteckningar från politikervandringen på Långholmens koloniområde http://www.langholmenskolonier.se/
Lördagen den 8 augusti 2015

Deltagare: Mathias Leveborn, V, Britten Lagerkvist Tranströmer, S, Åke Öst, ordförande i Långholmens koloniträdgårdsområde samt från framtidsgruppen Urban Ryadal och Monica Breidensjö.

Plats: Långholmens kolonier och Åke Östs lott.

Under Åke Östs ledning promenerade vi genom föreningens kolonier fram till hans lott. Åke informerade om koloniverksamhetens utveckling på Långholmen och särskilt om föreningen och dess utveckling. Odling har skett länge på Långholmen men föreningen bildades först 1983. Den består nu av 66 lotter, varav 32 är odlingslotter och 34 stuglotter, vilka är uppdelade i fyra trädgårdar. En del lotter passar mer för köksträdgårdsodling och andra för blommor och bergspartier. Inriktning på all odling är att den ska vara ekologisk och miljöinriktad. Öppenheten mot allmänheten är viktig och man visar gärna upp sina lotter. Man har en lång kö och för närvarande är väntetiden ca 10 år, vilket visar på behovet av nya odlingsmöjligheter i nya kolonier.

Åke gav oss också en innehållsrik och uppskattad information om kulturhistoriska händelser och byggnader i Långholmens historia och om Linnés botaniska intresse för ön. Det blev ett mycket innehållsrikt möte och de som inte deltog gick verkligen miste om intressant kunskap.

Monica Breidensjö

Skarpnäck
www.koloni-skarpnack.se
8 augusti kom Ewa Larsson tf socialborgarråd till oss i Skarpnäcks koloniförening. Ewa är även ordförande i byggnadsnämnden.

Rundvandringen inom området började med ett besök i ett växthus. Ewa fick själv plocka ”sin” gurka och tomater i växthuset. Därefter berättade vi om de nya reglerna att ett växthus endast får vara 1,5 meter högt. Hon skulle ta med sig frågan då hon ansåg att växthus borde höra hemma i ett koloniområde. Vandringen gick genom området med besök på festplatsen och miljöstationen. Många kolonister kom fram och ville prata med Ewa. Avslutningsvis så inmundigade vi kaffe och äppelkaka i Klubbhuset. Besöket avslutades med att föreningen överlämnade några böcker och skrifter om koloniföreningen.

Vänligen

Örjan Sjödin

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv