en region i Koloniträdgårdsförbundet

Politikervandring 7 augusti 2014

Även i år arrangerade FSSK: s Kommitté för Framtidsfrågor en politikervandring den 7 augusti.
Årets tema var ”Bevara och skapa nya koloniområden”.
Årstafältets koloniområde http://arstafaltetskoloniomrade.se/och Hökarängens Friluftsförening http://hokarangensff.wordpress.com/ ställde också upp men fick tyvärr inga besökare.

FSSK: s hemsida: https://www.fssk.se
FSSK: s Facebooksida: https://www.facebook.com/foreningenstorstockholmskolonitradgardar

Hjulsta Koloniträdgårdsförening

sthlmkoloni.se/valkommen-till-fssks-foreningssidor/jarva/hjulsta-kolonitradgardsforening/

Deltagande politiker och föreningsmedlemmar
Ann-Katrin Åslund (FP)1:e vice ordförande kommunstyrelsen Ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Ledamot socialnämnden Telefon: 08-508 299 52 Telefax: 0761-22 99 52 E-post: ann-katrin.aslund@stockholm.se
Heléna Levy ledamot för M i miljö- och hälsoskyddsnämnden e-post: helena.levy@comhem.se
Rune Olofsson (S) SDN Spånga-Tensta E-post: rune.olofsson1@comhem.se
Awad Hersi (Mp) Gruppledare i Spånga-Tensta SDN lingax@hotmail.com

Birgitta Söderlund Hjulsta koloniträdgårdsförening E-post: birgitta.soderlund@spray.se
Urban Ryadal FSSK Tel. 08-641 66 79

Spännande Hjulstaodlingar

Tack för en intressant kväll i Hjulsta (7 augusti) och ett särskilt tack till vår värd Birgitta, Hjulstakolonisternas ordförande!

Möjligheterna att få fler medlemmar till kolonin borde var goda nu när odlarintresset tycks öka igen. 127 lotter och f n bara 103 aktiva kan ge ett antal nya odlare i dalgången plats  längs ån och järnvägen. Det är synd att ekonomin är ansträngd i ett läge när vindskydden behöver ses över och buskar och sly bör röjas. Från FSSK framfördes häromåret önskemål om  tillsyn från stadens sida före tecknande av nya kontrakt. Tyvärr blev det inte så – men nu har  ju stadsdelsnämnden fått en information om de behov som föreligger. Med tanke på att det ändå flyter in årliga arrenden för lotterna (cirka 100.000 kronor) bör det kanske finnas utrymme för insatser för områdets förskönande och bevarande.

Den nu aktiva styrelsen behöver all uppmuntran och jag hoppas att kontakterna med stadsdelsnämnden och även med Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar skall kunna utvecklas för områdets bästa. Än en gång, hjärtligt tack för er medverkan!

Med vänlig hälsning,
Urban Ryadal FSSKs framtidsgrupp

Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening

http://www.eriksdalslunden.se/

Deltagande politiker och föreningsmedlemmar
Joel Malmqvist (s) Stadsbyggnadsnämnden tel 070 – 279 66 36 E-post: malj@umich.edu
Britt Haselwanter (M) tel. 08 – 38 24 47 e-post: britt.haselwanter@comhem.se
Mats E P Lindqvist, ledamot i miljö och hälsoskyddsnämnden för Miljöpartiet. Telefon 0768-84 42 15 e-post: matseplindqvist@gmail.com
Juliana Gristelli (V) Ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd 070 039 27 89 E-post: juliana.gristelli@vansterpartiet.se

Karin Löfgren (tel. 0707-152 388) samt föreningens ordförande deltog tillsammans med 3 medlemmar på promenaden och ytterligare 6 medlemmar vid diskussionerna.

Ulrika Flodin Furås från Koloniförbundets tidning fotograferade politikerna vid samlingsplatsen.
Inger Redelius FSSK Tele. 08-33 97 64

Stadens förslag till områdesplan väntas komma efter valet och då är tiden för inlämnandet av synpunkter kort – överenskoms att Karin snarast ska sända underlag med föreningens 10 synpunkter till ovannämnda politiker. Föreningens 10 synpunkter finns även på hemsidan www.eriksdalslunden.se (i slutet av ett drygt 10-sidigt remissvar tillsammans med en karta över då aktuella byggförslag).

På vandringen visades delar av området som kan beröras av stadens byggplaner. Vandringen avslutades med kaffe och bulle på en lott ovanför järnvägsspåret som tillhör de som anses mest hotade av byggplanerna. På vandringen visades bl a

  • en torrtoa ovanför en brant backe som behöver flyttas,
  • en spontan gångväg efter tennisplanen med drygt 100 gående per dag som inte ingått i stadens gångvägsinventering
  • bristande tillgänglighet mellan föreningens delområden samt
  • den del av föreningsområdet kan hotas i samband med den nu aktuella områdesplanen.

0-5 stugor säljs varje år och kön av intresserade omfattar ca 500 personer.

Diskussion på lott som kan hotas av kommande områdesplan för byggnationen mellan Ringvägen och Årstaviken
Karin redovisade att stadens planer ska göra det lättare att komma ner till vattnet genom att tillgängligheten genom området förbättras. Ett utomhusbad som bara är öppet 3 månader per år behöver öppnas upp och belysning, papperskorgar och toaletter måste tillkomma. Restaurangerna behöver få längre kontraktstider för området ska vara tillgängligt 12 månader per år. Fler festivaler bör kunna ordnas på båtuppställningsplatserna sommartid. Nu finns bl a en välbesökt tangofestival.

En risk är att stor del av området överlåts till organiserad idrottsverksamhet som kräver medlemskap och höga avgifter men som utestänger stadsdelens befolkning från området. Karin gick igenom de 10 synpunkter som föreningen har redovisat i sitt remissvar – se föreningens hemsida.

Föreningens överenskommelser med politikerna
När förslaget till områdesplan kommer efter valet har politikerna kort tid på sig att skriva sina remissvar och behöver få in sypunkter väldigt snabbt. Överenskoms att politikerna ska meddela föreningen när förslaget kommer och att de ska få föreningens synpunkter med e-post dessförinnan så snart det går.

Övriga frågor gällande Skanskvarns koloniträdgårdsförening mm
Mats Lindqvist (mp) redovisade att han på fredagen skulle besöka Skanskvarns koloniförening för att bl a diskutera att konsekvenser för föreningen av att gränsen österut för Årstaskogens naturreservat ännu inte fastställts i avvaktan på kommande planeringen för området kring Gullmarsplan.

Noterade

Inger Redelius FSSK

Gubbkärrets koloniträdgårdsförening

http://gubbkarret.se/

Med på vandringen var:
Helen Törnqvist (Centerpartiet) Helen.Tornqvist@centerpartiet.se
Cecilia Obermüller (Miljöpartiet) cecilia.obermuller@stockholm.se
Lillemor Samuelsson (Vänsterpartiet) lillemor.samuelsson@stockholm.se

Daniel Bucht, kassör, Gubbkärret, 0736 – 475 782, danielbucht@gmail.com
Joakim  Lundman Edvardsson, Gubbkärret; 0730-914192

Lennart Pöppel, FSSK
Maj-Len Komi, FSSK Mobil: 070-971 82 49 e-post: maj-len.komi@bredband.net

Gubbkärret är en naturskönt belägen oas med grönska åt alla håll. Föreningen bildades 1974 och har i dag ca 100 medlemmar. Åt väster ligger Gubbskärrsvägen mellan koloniområdet och Judarskogens naturreservat. Till norr, där bakom Ferievägen skymtar Ängby camping genom en skogsdunge. Till söder ser man förutom skog en fotbollsplan som barnen från närbelägna Nockebyhovsskolan använder. Väster idag ser man bara skog bakom Tyska bottens väg.

Det nämndes de 5 planerade 16 m höga ”stadsvillor”, åtta lägenheter i varje och breddandet av Tyska bottens väg. Helena Törnqvist tyckte att detta behövdes på grund av bostadsbristen. Föreningen vill gärna ha lägre radhusbebyggelse liknande den i grannskapet.

En del av koloniområdet kommer att tas anspråk i samband av breddandet av vägen. Hur detta kommer av påverka området med större asfalterade ytor, dagvattenavringning och mer bilar bekymrar odlarna.

Anteckning gjorda av Maj-Len Komi FSSK

Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening

http://www.snösätranorra.seIMG_7981

Deltagande politiker och föreningsmedlemmar
Maria Östberg-Svanelind (S) vice ordförande i Exploatering- och stadsbyggnadsnämnden Telefon: 076-1229257 E-post: maria.ostberg-svanelind@stockholm.se
Kristina Öberg (S) Ledamot SDN EÅV Telefon: 08-507 061 58 E-post: kristinaoberg51@gmail.com

Lars Epstein (DN) – Idyllen i Rågsved får besök
http://blogg.dn.se/epstein/2014/08/08/idyllen-i-ragsved-far-besok/

Vivianne Lagerman ord. Snösätra Norra Tel.08- 749 09 16 E-post: vivi.lagerman@gmail.com
Eva Haglund Miljö- och studiegruppen telefon 08-994924

Conny Mörke FSSK 073-581 77 15 e-post: conny.morke@telia.com IMG_7983

I Rågsveds Friområde där både Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening http://www.snösätranorra.se/ och Snösätra Södra Koloniträdgårdsförening http://www.kolonilotten.com/ ligger i finns det byggnationsplaner. Planer som har ändrats ett flertal gånger. Det är oroligt för föreningarna. Men de besökande politikerna till Snösätra Norra var väl insatta i problematiken. Föreningen valde därför att istället ta upp två stycken skrivelse till staden:

Till FSSK för vidare förhandlingar med Stockholm Stad i Forum för Koloniträdgårdar

Skrivelse om fällda träd

Föreningen har ca 40 personer i kö sin intresselista.

Vi fikade, tittade på nyinköpta redskapslådor (Klicka här) och hade en mycket trevlig kväll tillsammans!

Conny Mörke FSSK

Sök
Styrelsen informerar

Aug 2021 
ANALYSERNA AV HÄST- OCH FÅRGÖDSEL visar att de innehåller både
klopyralid, aminopyralid och nykomlingen picloram. Växterna hade ju redan talat sitt tydliga språk, och nu bekräftar analyserna att hästgödseln innehöll
mycket höga nivåer av klopyralid och dessutom picloram. Det gick även att mäta halten av klopyralid i växtproverna. Fårgödslet hade lägre halt klopyralid men tyvärr även aminopyralid. Läs mera här. FOR-analys hästgödsel, FOR-analys tomater, FOR-analys tomatblad, FOR-analys fårgödsel, Bild skadad bondböna.

Stockholms Koloniträdgårdar ställer sig bakom FORs arbete att föra upp frågan till EU och till vårt eget jordbruksdepartement. Senare under året återkommer vi med hur vi alla kan hjälpas för att få pyralid stoppat. För ett stopp är vad som krävs, annars kommer de här gifterna att sippra in i hela kretsloppssystemet. 

Juli 2021
BEKÄMPNINGSMEDEL I GÖDSELPRODUKTER. 
FOR har analyserat organiska gödselmedel, och i mer än hälften fanns rester av bekämpningsmedlen amino- och klopyralid. I testade påsjordar fanns  däremot inga sådana medel. Analysresultaten finns här: FORs pressmeddelande, Analys gödselprodukter och Analys påsjord.
– Så länge amino- och klopyralid är godkända för användning inom EU så finns det en stor risk att detta problem fortsätter, säger FOR i sitt pressmeddelande. Under sommaren fortsätter de analysera prover, också stallgödsel från några av våra medlemsföreningar. 
Fortsättning följer.

Juni 2021
MISSBILDADE VÄXTER kan vara orsakat av ogräsmedlet Pyralid i gödsel, vilket drabbat många kolonister i år. Så här ser det ut bilder. Läs FORs rapport om gift i gödsel och anmäl om du drabbats! Meddela detta till info@sthlmkoloni.se också, och glöm inte ange förening.
 
Maj 2021
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 
 
FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare. Hämta dokumenten här: Taxering av kolonistugor   Läget i maj 2021   Statistiktabell

 

Okt 2020
NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. 
Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en kolonilott i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar runt hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 
 
 
Kurser/studiebidrag
HÖSTENS DIGITALA FÖRELÄSNINGAR 
om biologisk mångfald
 
Max 100 deltagare per föreläsning. Först till kvarn! 
 
Onsdag 6 oktober kl 18–20  
BIOLOGISK MÅNGFALD OCH BIN
Digital föreläsning med Isak Isaksson, biolog vid Naturskyddsföreningens rikskansli. Han har under många år arbetat med biologisk mångfald och är författare till flera böcker. 2018 var han med och startade kampanjen ”Rädda bina”. 
Under denna föreläsningen lär du dig hur man designar sin trädgård eller kolonilott för att gynna vilda pollinatörer – humlor, bin, fjärilar, blomflugor m.fl. Det blir också möjligt att ställa frågor.
Anmälan senast 2021-09-29 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”bin” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 20 oktober kl. 18–20
VARFÖR KOMPOSTERA? 
Digital föreläsning med Daniel Björklund Jonsson, verksamhetschef och rektor vid Skillebyholm, mötesplats och centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling.
Under föreläsningen lär du dig komposteringens  grunder, kompostering av trädgårdsavfall, hushållsavfall, latrin och användning av mullen. Även bokashi och en jämförelse mellan konventionell kompostering och bokashi tas upp. Det blir också möjligt att ställa frågor.
Anmälan senast 2021-10-13 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”kompost” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 27 oktober kl. 18–20 
HUR DESIGNAR MAN EN ÖRTKRYDDGÅRD? 
Digital föreläsning med Efva Kinnerfors, styrelseledamot i Svenska Örtasällskapet. Hennes firma ”Efvas örter” erbjuder föreläsningar, workshops och rådgivning. Blogg, youtubekanal, fb och insta under samma namn.
Under föreläsningen lär du dig hur man odlar örter i vårt klimat, vad som är rätt jord för örtodling, hur örter ska bevattnas och om egenskaper hos olika örter.
Anmälan senast 2021-10-20 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”örter” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 3 november kl. 18–20 
HUR KAN VI HANTERA FÖR MYCKET OCH FÖR LITE VATTEN 
VID ODLING?
Digital föreläsning med Ingrid Wesström, forskare vid Statens Lantbruksuniversitet. Ingrid arbetar med vattenfrågor i odlingslandskap på fältnivå. 
Under föreläsningen lär du dig hur du kan ta tillvara, lagra, distribuera och använda regnvatten för att skapa en hållbar, klimatsmart trädgård.
Anmälan senast 2021-10-27
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”vatten” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
Arkiv