en region i Koloniträdgårdsförbundet

Möte med Kommittén för miljö och studier

Mötesanteckningar från Kommittén för miljö och studier

den 31 mars 2014

Närvarande
Karin Burman, Birgitta Sandström-Lagercrantz, Gunilla Göran, Kjell Eklind, Lena Ringberg (mötesordförande), Maria Sundin (mötessekreterare)

Bin i kolonin
Maria redogjorde för Bin i kolonins verksamhet hittills:

  • miljödiplomeringsträffen den 11 mars
  • Trädgårdsmässan
  • föreläsningar på årsmöten hos föreningarna
  • inspirationsmöte den 5 april
  • informationsmaterial.

Maria ställde frågan om vem Bin i kolonin ska rapportera till och alla var överens om att det är naturligt att Bin i kolonin rapporterar till kommittén, som en underställd projektgrupp. Kommittén är positiv till arbetet som Bin i kolonin gör. Tips inför framtida möten: Det finns stora lokaler hos föreningarna som säkert kan lånas ut sommartid.

Styrelsekursen
Styrelsekursen blir av den 8 och 23 april. Kommittén ordnar fika.

Odlarskolans kommande träffar

  • Tyresö 12 april. Gunilla deltar.
  • Orhem 17 maj. Lokal inte klar, men det finns reserv.
  • Skansen 14 juni. Vi får vara i Skånska gruvan och lågt pris och gratis inträde.
  • Ekerö 23 augusti. Gunilla har bokat en beskärningsexpert. Först är vi på Rosenhill och sedan på Äppelfabriken.

Uppföljning av förra årets odlarskola 6 maj
Kjell bjuder in deltagarna som deltog i förra årets odlarskola till Studiefrämjandet den 6 maj. Solveig Sidblad ger tips om vad man kan göra som odlingsrådgivare.

Ännu inga pengar till föreningarna
Pengarna har ännu inte kommit. Lena fortsätter att driva på så att vi snart kan fördela pengarna till föreningarna.

Övriga frågor
Kjell berättar att Östra regionen har organiserat sig på ett annorlunda sätt än FSSK. De har en kickoff, en heldagsträff, när de planerar verksamheten. Under säsongen försöker de också att besöka sina koloniträdgårdsföreningar. De ger ut sin egen tidning, om nyheter i föreningarna. De delar ut 2 000 kr i pris till Årets koloniträdgårdsförening. Andra delar är desamma som för FSSK. Till exempel har de en motsvarighet till Odlarskolan.

Årsmötet i FSSK är den 21 maj.

Föreläsning om miljövänliga toaletter den 10 maj kl. 13. Civilingenjör Carl Lindström föreläser på Ekens koloniträdgårdsförening. Anmälan till gunillagoran@hotmail.com.

Tips om föreläsning om permakulturodling av Pella Thiel.

Nästa möte
Måndag den 12 maj kl. 18.

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv