en region i Koloniträdgårdsförbundet

Minnesanteckningar FSSK Framtidsgrupp 150202

Tid: 150202 kl 18.30-20.15
Plats: Björngårdsgatan 16a, Stockholm
Närvarande: Conny Mörke, Lena Berg, Monica Breidensjö, Tove Kristiansen, Urban Ryadal
Förhinder: Lidia Sjökvist

1. Mötet öppnandes och valde till ordförande Conny M och till sekreterare Lena B
2. Presentation av Framtidsgruppens medlemmar på första mötet år 2014/2015
3. Politikervandring 2015 genomförs lördagn8 augusti kl 10-12

Sista anmälningsdag: 31 juli.
Inbjudan tas fram av Lena B.
Tema: Den gröna promenaden med familjen.
Efter promenad bjuds besökarna på fika. Frågor förbereds i föreningarna.
Framtidsgruppen planerar mötet och frågor med styrelsen, samt lekmöjligheter för barnen, plocka frukt grilla korv/äpplen och besöka kolonilott/stuga.
Målgrupp: tjänstemän och politiker med familj, se tidigare politikervandringar.
Stadens Forum för koloniträdgårdar har kontakt med koloniträdgårdarna i staden och kan kommunicera inbjudan internt.
Framtidsgruppen bjuder in politiker och tjänstemän. Bl.a. Roger Mogert (s), ordförande Stadsbyggnadsnämnden.
Föreningar som erbjuds politikervandring – Framtidsgruppens kontaktperson:
Årstafältens koloniområde, Birgitta Adolphson – Conny
Iris koloniområde – Tove
Långholmens koloniområde – Urban tar kontakt
Söderbrunn koloniområde i nationalstadsparken – Lena
Skarpnäcks koloniområde – Lena
Igelbäckens koloniområde – Conny

Conny tar reda på vilka koloniområden som anmält intresse tidigare och ej haft besök samt vilka politiker och tjänstemän som FSSKs Framtidsgrupp bjudit in tidigare samt vilka som besökt koloniområden, se hemsida sthlmkoloni.se/politikervandring-7-augusti-2014/
Conny mejlar kontaktuppgifterna ovan till Framtidsgruppen, se stadens hemsida
https://evald.stockholm.se/extern
7 föreningar deltog i politikervandringen augusti 2014, se rapport på hemsidan.
4. Nästa möte 11 mars kl 18.30-20.00 i Kolonisternas hus.
5. Övriga frågor

Det behövs en fadder-/modderverksamhet, utbildningar till föreningsstyrelsen,
gemensamt möte med studiegruppen i FSSK.
Möte med exploateringskontoret i Stockholms stad planeras.
Stadsodling diskuterades.
Conny informerar styrelsen. Om att FSSKs Framtidsgrupp behöver information om vilka remisser som berör koloniområdena och andra viktiga frågor för framtiden.

6. Mötet avslutas

 

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv