en region i Koloniträdgårdsförbundet

Kommittén för Fritidsträdgårdar 20150108

Mötesprotokoll:
20150108 kl.18.00

Plats: Kolonisternas Hus / Hornsbergsstrand 20/ Stockholm

Närvarande vid mötet:
Lennart Pöppel, ordförande i FSSK
Conny Mörke, ledamot FSSK
Suke Luwavu, Suppleant FSSK
Maj-Len Komi
Mariam Andersson Klint

 1. Mötets öppnande: Conny Mörke öppnade mötet.
 2. Presentation: De närvarande presenterade sig.
 3. Stadsodling: Följande frågor kring stadsodling diskuterades:
  * att det är viktigt att kommunerna släpper mark för permanenta odlingsområden så att långvariga kontrakt med fritidsföreningar kommer till stånd.
  * likaså är det viktigt att kartlägga små odlargrupper i stan och de som får vetskap om dessa odlares existens kan meddela om dessa till Conny. Tanken är att ansluta stadsodlarna till förbundet och FSSK. Bättre kontakt med stadsdelen kan ge information om stadsodlargrupper.
  * Kommittén kommer att ha ansvaret för frågor om stadsodling och de olika stadsdelarnas agerande i denna fråga.
 4. Förslag på vad föreningen ska jobba med: Beslutades att Lennart ordnar träff med fritidsträdgårdsföreningar. Mötet uppdelas i norra sidans odlare och södra sidans odlare p g a utrymmesskäl.
 5. Övrigt Biodlarkontrakt efterfrågades. Conny hör med styrelsen.
 6. Conny avslutade mötet och meddela att han kommer att kalla till nytt möte framöver efter rapportering till styrelsen.

Vid protokollet:

Mariam Andersson Klint
20150115
I Stockholm

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv