en region i Koloniträdgårdsförbundet

Koloniträdgårdsförbundets kongress

FSSK’s ordförande valdes till ordförande i Koloniträdgårdsförbundet av kongressen och skickade ut följande pressmeddelande 2013-08-18.

Sverige odlar!

Odlingen har ökat. Intresset för en odlingsplats i stan och på landet växer i takt med att invånarantalet kar i vårt land.

Koloniträdgårdsförbundet har kunnat konstatera att möjligheten till odling har en god inverkan på människors livskvalitet och hälsa.

Det är viktigt att ge människors möjlighet att aktivt bidra till sin egen hälsa, att odla ekologiskt och att bevara och utveckla odlingskunnandet, säger nye ordförande Catharina Tarras-Wahlberg, egenodlade grönsaker minskar dessutom behovet av långa transporter och dess klimatpåverkan.

Koloniträdgårdsförbundet utmanar Sveriges alla kommuner att utöka och bevara antalet koloniområden och odlingslotter.

Koloniträdgårdsförbundet uppmanar Sveriges regering och riksdag att underlätta för kommunerna i arbetet att skapa nya odlingsmöjligheter.

FSSK’s styrelse gratulerar Catharina till uppdraget och önskar lycka till.

Sök
Styrelsen informerar

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor.
Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET är nu justerat och finns under ”Vår organisation”.

 
 
Kurser/studiebidrag
Arkiv