en region i Koloniträdgårdsförbundet

Infomöte 30/8 -15

Minnesanteckningar från möte med FSSK:s  Informationskommitté,

30 augusti, kl 18.00

Plats: Gröna stugan, Hornsberg strand

Närvarande:

Anne-Christine Ekgren

Agneta Welander

AnneKristin Johansson

Inger Adolfsson (vid pennan)

1.Mötets öppnande

Föregående mötesanteckningar kunde ej gås igenom då de ej fanns tillgängliga på hemsidan. Anki bevakar i fortsättningen att de blir publicerade.

2.Info från FSSK:s styrelsemöte

Webbansvariga i resp förening kommer att kallas till ett möte med Conny Mörke och Lennart. Tidpunkt meddelas senare. Lennart kommer att tillfrågas om att skicka ut inbjudan.

3. Presentation av nya medlemmar i informationskommittén.

AnneKristin och Agneta presenterade sig och berättade om sina erfarenheter som odlare inom FSSK.

4. Samarbete med Stockholms universitet

Inger informerade om den kontakt som Stockholms universitet tagit med Igelbäckens koloniförening. De planera intervjuerna är till stora delar en fortsättning på den masteruppsats som Josefina Oddsberg genomförde 2008. Flera styrelsemedlemmar och kolonister har deltagit, både i intervjuer samt svarat på enkät.

5. Beställd intervju med Lennart Pöppel

Vi bevakar att den beställda intervjun publiceras i nästa nummer av vår tidning

 6. Stadsodling – kontra FSSK

Vad gäller för samarbetet mellan de två grupperna? Vi vänder ju oss till samma målgrupp odlingsintresserade storstadsmänniskor. Hur planerar FSSK för framtiden i denna fråga?

7.Nästa möte

Anki meddelar datum senare

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv