en region i Koloniträdgårdsförbundet

Infomöte 30/8 -15

Minnesanteckningar från möte med FSSK:s  Informationskommitté,

30 augusti, kl 18.00

Plats: Gröna stugan, Hornsberg strand

Närvarande:

Anne-Christine Ekgren

Agneta Welander

AnneKristin Johansson

Inger Adolfsson (vid pennan)

1.Mötets öppnande

Föregående mötesanteckningar kunde ej gås igenom då de ej fanns tillgängliga på hemsidan. Anki bevakar i fortsättningen att de blir publicerade.

2.Info från FSSK:s styrelsemöte

Webbansvariga i resp förening kommer att kallas till ett möte med Conny Mörke och Lennart. Tidpunkt meddelas senare. Lennart kommer att tillfrågas om att skicka ut inbjudan.

3. Presentation av nya medlemmar i informationskommittén.

AnneKristin och Agneta presenterade sig och berättade om sina erfarenheter som odlare inom FSSK.

4. Samarbete med Stockholms universitet

Inger informerade om den kontakt som Stockholms universitet tagit med Igelbäckens koloniförening. De planera intervjuerna är till stora delar en fortsättning på den masteruppsats som Josefina Oddsberg genomförde 2008. Flera styrelsemedlemmar och kolonister har deltagit, både i intervjuer samt svarat på enkät.

5. Beställd intervju med Lennart Pöppel

Vi bevakar att den beställda intervjun publiceras i nästa nummer av vår tidning

 6. Stadsodling – kontra FSSK

Vad gäller för samarbetet mellan de två grupperna? Vi vänder ju oss till samma målgrupp odlingsintresserade storstadsmänniskor. Hur planerar FSSK för framtiden i denna fråga?

7.Nästa möte

Anki meddelar datum senare

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv