en region i Koloniträdgårdsförbundet

Infomöte 14 okt. -15

Minnesanteckningar från möte med FSSK:s  Informationskommitté,

14 oktober, kl 18.00

Plats: Gröna stugan, Hornsberg strand

Närvarande:

Anne-Christine Ekgren

Agneta Welander

AnneKristin Johansson

Lennart Engstrand

Inger Adolfsson (vid pennan)

1.Mötets öppnande

Anki hälsade alla välkomna.

2.Info från FSSK:s styrelsemöte

Anki har haft förhinder att deltaga vid de två senaste styrelsemötena, ingen information kunde därför lämnas.

3. Josefina Oddbergs masteruppsats

Anki har fått filer från Inger och kommer att delge styrelsen allt material.

4. Samarbete med Stockholms universitet

Inger informerade om den senaste kontakten som Stockholms universitet tagit med Igelbäckens koloniförening under sommaren 2015. Anki vill ha även den studien, för att presentera för FSSK:s styrelse. Inger kontaktar Johannes Söderberg, som är universitetets kontaktperson, och begär att få studien.

5. Julmiddag för styrelse och kommittéer

Vi avvaktar inbjudan.

6. Kontaktlista för trädgårdsskribenter och journalister

AnneKristin kontaktar Kaisa Ejworth, journalist, författare  och tidigare ordförande för föreningen Gröna balkonger.

7. Nästa möte

Preliminärt förslag att vi träffas onsdagen den 20 januari kl

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv