en region i Koloniträdgårdsförbundet

Infomöte 11 nov 2014

Tid:

2014-11-11, kl. 18:00

Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande: Helga Holmkvist, Anne-Christine Ekgren, Inger Adolfsson,
Ej närvarande: Lennart Engstrand, Kjell Eklind, Conny Mörke.
Ordf. Anne-Christine Ekgren

Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar
Vi gick igenom tidigare anteckningar.

Information
Anne-Christine Ekgren väntar på Ulrika Flodins svar om en intervju/presentation av FSSKs nya ordförande, Lennart Pöppel, i koloniträdgårdstidningen. Hon har fått ett gruppfoto av medlemmarna i vår kommitté av Conny. Lennart saknas tyvärr på den bilden, så vi behöver komplettera.

Helga har kontaktat Ulrika om att Lövsta koloniträdgårdsförening i år firar 30-års jubileum. Information om detta finns också på FSSKs hemsida.

Vi söker fortfarande en person med medievana till vår kommitté. Vi diskuterade även hur vårt fortsatta arbeta i kommittén skall se ut.

Hemsidor och teknik

Lennart har träffat Peter Bööse, ledamot i förbundsstyrelsen och skall nu hjälpa till med utformning av förbundets hemsida.
Facebook

Facebook info om Stockholm kan skickas till Informationskommittén; Conny Mörke.

Övrigt.

 

Nästa möte
Nästa möte blir den 14 januari, kl. 18:00, 2015 i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20.

Sammankallande är Anne-Christine Ekgren.

Sök
Styrelsen informerar

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor.
Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET är nu justerat och finns under ”Vår organisation”.

 
 
Kurser/studiebidrag
Arkiv