en region i Koloniträdgårdsförbundet

Infomöte 11 nov 2014

Tid:

2014-11-11, kl. 18:00

Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande: Helga Holmkvist, Anne-Christine Ekgren, Inger Adolfsson,
Ej närvarande: Lennart Engstrand, Kjell Eklind, Conny Mörke.
Ordf. Anne-Christine Ekgren

Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar
Vi gick igenom tidigare anteckningar.

Information
Anne-Christine Ekgren väntar på Ulrika Flodins svar om en intervju/presentation av FSSKs nya ordförande, Lennart Pöppel, i koloniträdgårdstidningen. Hon har fått ett gruppfoto av medlemmarna i vår kommitté av Conny. Lennart saknas tyvärr på den bilden, så vi behöver komplettera.

Helga har kontaktat Ulrika om att Lövsta koloniträdgårdsförening i år firar 30-års jubileum. Information om detta finns också på FSSKs hemsida.

Vi söker fortfarande en person med medievana till vår kommitté. Vi diskuterade även hur vårt fortsatta arbeta i kommittén skall se ut.

Hemsidor och teknik

Lennart har träffat Peter Bööse, ledamot i förbundsstyrelsen och skall nu hjälpa till med utformning av förbundets hemsida.
Facebook

Facebook info om Stockholm kan skickas till Informationskommittén; Conny Mörke.

Övrigt.

 

Nästa möte
Nästa möte blir den 14 januari, kl. 18:00, 2015 i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20.

Sammankallande är Anne-Christine Ekgren.

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv