en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info. och Miljö-studie 12 nov

Mötesanteckningar från kommittén för Information och Miljö och studiekommittén 2012-11-12
Tid:
2012-11-12 kl 18:00
Plats:
Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20
Närvarande:
Lena Ringberg, Conny Mörk, Lennart Engstrand, Karin Burman, Anders Värn, Anne-Christine Ekgren, Kjell Eklund, Inger Granfors, Annika Stigmark, Inger Adolfsson, Helga Holmkvist
Ordf. Lena Ringberg
Sekr. Helga Holmkvist

Bättre framförhållning för hemsidan
Lennart bad att man skulle försöka ha en bättre framförhållning för önskad inläggning till hemsidan. Man har ju möjlighet att uppdatera samma information senare om det behövs. Anders Värn tillfrågas ifall han också kan vara behjälplig med att sköta Miljö och studiekommittén information på hemsidan.
Inlämning av kvitton för 2012
Det är dags att lämna in kvittona för det gångna årets utlägg till Monica Karlsson. Restpotten kan sökas när detta är klart. Man har sedan också möjlighet att eska tillägg. Utgifter för kostnader som inte täckts helt för kurser etc kan kompletteras till den 15 nov 2012. Även kostnader för kommande kurser under detta år kan man begära medel för så länge medel finns.
Kurser
Passa även på att söka medel till kurser nu. Blanketter ligger på hemsidan.
I samverkan med studiefrämjandet kommer en introduktion om sociala medel och hemsidor att hållas. Lennart gör ett förslag.
Lena lämnar förslag till studieplan för odlingsrådgivare i våra föreningar i mars eller april. Efter genomgången kurs är tanken att man i sin tur, vid ett par tillfällen, lär ut till medlemmarna i hemmaföreningen.
En styrelsekurs för Rinkeby och Järva kommer att hållas.
Vidare diskuterades en träff för miljödiplomering. Flera miljö diplomerare behövs och man föreslog Anders Värn och Kerstin B.
Projektidé: Odla samförstånd
Studie- och miljögruppen bjöd in oss till gemensamt möte för att bl a diskutera ett projektet som syftar till att överbrygga språkförbistringar och kulturella olikheter mellan medlemmarna i FSSK. Syftet är att ta fram en modell som kan användas över hela landet och inom andra ämnesområden. Detta skall ske genom att man till andra språk (ev. engelska, arabiska och spanska)skall översätta nödvändig information.
Det beslöts att lyfta projektet då det bör gälla hela Sverige. Annika kommer att söka pengar sökes från flera håll.
Hon tar hjälp till projektet av studieförbunden i Göteborg och Malmö.
Projektet är upplagt i tre steg.
1 Först görs en inventering av nuläget, där de mest frekventa språken kartläggs, och de kulturella grupper där störst och språkförbistring råder.
2 Därefter att till de utvalda språken översätta och förenkla viktiga dokument inom organisationen, som arrendeavtal, stadgar och annan information.
3 Det nya materialet och det nya arbetssätten implementeras ute i föreningarna.

Då ovanstående kommer att ta mycket lång tid undrade Helga om man inte också kunde skriva ett enkelt A4:a dokument med det som upplevs som viktigast att förmedla omgående. Detta kunde
översättas till engelska, spanska och arabiska.
Dagstugor
Vi pratade om att tala med Bodil Hammarberg som är stadsarkitekt om att eventuellt ha dagstugor i ex Järvafältet. FSSK:s styrelse driver frågan. Anders Värn lovar att kolla med några byggare.
Vi beslutade att ha minst ett gemensamt möte varje termin.
Ann-Christine sammankallar Informations kommittén till möte i januari 2013.
Lena Ringberg är sammankallande för Miljö och studiekommittén.
Vid pennan/tangenten
Helga Holmkvist

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv