en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info. och Miljö-studie 12 nov

Mötesanteckningar från kommittén för Information och Miljö och studiekommittén 2012-11-12
Tid:
2012-11-12 kl 18:00
Plats:
Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20
Närvarande:
Lena Ringberg, Conny Mörk, Lennart Engstrand, Karin Burman, Anders Värn, Anne-Christine Ekgren, Kjell Eklund, Inger Granfors, Annika Stigmark, Inger Adolfsson, Helga Holmkvist
Ordf. Lena Ringberg
Sekr. Helga Holmkvist

Bättre framförhållning för hemsidan
Lennart bad att man skulle försöka ha en bättre framförhållning för önskad inläggning till hemsidan. Man har ju möjlighet att uppdatera samma information senare om det behövs. Anders Värn tillfrågas ifall han också kan vara behjälplig med att sköta Miljö och studiekommittén information på hemsidan.
Inlämning av kvitton för 2012
Det är dags att lämna in kvittona för det gångna årets utlägg till Monica Karlsson. Restpotten kan sökas när detta är klart. Man har sedan också möjlighet att eska tillägg. Utgifter för kostnader som inte täckts helt för kurser etc kan kompletteras till den 15 nov 2012. Även kostnader för kommande kurser under detta år kan man begära medel för så länge medel finns.
Kurser
Passa även på att söka medel till kurser nu. Blanketter ligger på hemsidan.
I samverkan med studiefrämjandet kommer en introduktion om sociala medel och hemsidor att hållas. Lennart gör ett förslag.
Lena lämnar förslag till studieplan för odlingsrådgivare i våra föreningar i mars eller april. Efter genomgången kurs är tanken att man i sin tur, vid ett par tillfällen, lär ut till medlemmarna i hemmaföreningen.
En styrelsekurs för Rinkeby och Järva kommer att hållas.
Vidare diskuterades en träff för miljödiplomering. Flera miljö diplomerare behövs och man föreslog Anders Värn och Kerstin B.
Projektidé: Odla samförstånd
Studie- och miljögruppen bjöd in oss till gemensamt möte för att bl a diskutera ett projektet som syftar till att överbrygga språkförbistringar och kulturella olikheter mellan medlemmarna i FSSK. Syftet är att ta fram en modell som kan användas över hela landet och inom andra ämnesområden. Detta skall ske genom att man till andra språk (ev. engelska, arabiska och spanska)skall översätta nödvändig information.
Det beslöts att lyfta projektet då det bör gälla hela Sverige. Annika kommer att söka pengar sökes från flera håll.
Hon tar hjälp till projektet av studieförbunden i Göteborg och Malmö.
Projektet är upplagt i tre steg.
1 Först görs en inventering av nuläget, där de mest frekventa språken kartläggs, och de kulturella grupper där störst och språkförbistring råder.
2 Därefter att till de utvalda språken översätta och förenkla viktiga dokument inom organisationen, som arrendeavtal, stadgar och annan information.
3 Det nya materialet och det nya arbetssätten implementeras ute i föreningarna.

Då ovanstående kommer att ta mycket lång tid undrade Helga om man inte också kunde skriva ett enkelt A4:a dokument med det som upplevs som viktigast att förmedla omgående. Detta kunde
översättas till engelska, spanska och arabiska.
Dagstugor
Vi pratade om att tala med Bodil Hammarberg som är stadsarkitekt om att eventuellt ha dagstugor i ex Järvafältet. FSSK:s styrelse driver frågan. Anders Värn lovar att kolla med några byggare.
Vi beslutade att ha minst ett gemensamt möte varje termin.
Ann-Christine sammankallar Informations kommittén till möte i januari 2013.
Lena Ringberg är sammankallande för Miljö och studiekommittén.
Vid pennan/tangenten
Helga Holmkvist

Sök
Styrelsen informerar

Aug 2021 
ANALYSERNA AV HÄST- OCH FÅRGÖDSEL visar att de innehåller både
klopyralid, aminopyralid och nykomlingen picloram. Växterna hade ju redan talat sitt tydliga språk, och nu bekräftar analyserna att hästgödseln innehöll
mycket höga nivåer av klopyralid och dessutom picloram. Det gick även att mäta halten av klopyralid i växtproverna. Fårgödslet hade lägre halt klopyralid men tyvärr även aminopyralid. Läs mera här. FOR-analys hästgödsel, FOR-analys tomater, FOR-analys tomatblad, FOR-analys fårgödsel, Bild skadad bondböna.

Stockholms Koloniträdgårdar ställer sig bakom FORs arbete att föra upp frågan till EU och till vårt eget jordbruksdepartement. Senare under året återkommer vi med hur vi alla kan hjälpas för att få pyralid stoppat. För ett stopp är vad som krävs, annars kommer de här gifterna att sippra in i hela kretsloppssystemet. 

Juli 2021
BEKÄMPNINGSMEDEL I GÖDSELPRODUKTER. 
FOR har analyserat organiska gödselmedel, och i mer än hälften fanns rester av bekämpningsmedlen amino- och klopyralid. I testade påsjordar fanns  däremot inga sådana medel. Analysresultaten finns här: FORs pressmeddelande, Analys gödselprodukter och Analys påsjord.
– Så länge amino- och klopyralid är godkända för användning inom EU så finns det en stor risk att detta problem fortsätter, säger FOR i sitt pressmeddelande. Under sommaren fortsätter de analysera prover, också stallgödsel från några av våra medlemsföreningar. 
Fortsättning följer.

Juni 2021
MISSBILDADE VÄXTER kan vara orsakat av ogräsmedlet Pyralid i gödsel, vilket drabbat många kolonister i år. Så här ser det ut bilder. Läs FORs rapport om gift i gödsel och anmäl om du drabbats! Meddela detta till info@sthlmkoloni.se också, och glöm inte ange förening.
 
Maj 2021
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 
 
FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare. Hämta dokumenten här: Taxering av kolonistugor   Läget i maj 2021   Statistiktabell

 

Okt 2020
NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. 
Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en kolonilott i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar runt hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 
 
 
Kurser/studiebidrag
HÖSTENS DIGITALA FÖRELÄSNINGAR 
om biologisk mångfald
 
Max 100 deltagare per föreläsning. Först till kvarn! 
 
Onsdag 6 oktober kl 18–20  
BIOLOGISK MÅNGFALD OCH BIN
Digital föreläsning med Isak Isaksson, biolog vid Naturskyddsföreningens rikskansli. Han har under många år arbetat med biologisk mångfald och är författare till flera böcker. 2018 var han med och startade kampanjen ”Rädda bina”. 
Under denna föreläsningen lär du dig hur man designar sin trädgård eller kolonilott för att gynna vilda pollinatörer – humlor, bin, fjärilar, blomflugor m.fl. Det blir också möjligt att ställa frågor.
Anmälan senast 2021-09-29 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”bin” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 20 oktober kl. 18–20
VARFÖR KOMPOSTERA? 
Digital föreläsning med Daniel Björklund Jonsson, verksamhetschef och rektor vid Skillebyholm, mötesplats och centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling.
Under föreläsningen lär du dig komposteringens  grunder, kompostering av trädgårdsavfall, hushållsavfall, latrin och användning av mullen. Även bokashi och en jämförelse mellan konventionell kompostering och bokashi tas upp. Det blir också möjligt att ställa frågor.
Anmälan senast 2021-10-13 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”kompost” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 27 oktober kl. 18–20 
HUR DESIGNAR MAN EN ÖRTKRYDDGÅRD? 
Digital föreläsning med Efva Kinnerfors, styrelseledamot i Svenska Örtasällskapet. Hennes firma ”Efvas örter” erbjuder föreläsningar, workshops och rådgivning. Blogg, youtubekanal, fb och insta under samma namn.
Under föreläsningen lär du dig hur man odlar örter i vårt klimat, vad som är rätt jord för örtodling, hur örter ska bevattnas och om egenskaper hos olika örter.
Anmälan senast 2021-10-20 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”örter” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 3 november kl. 18–20 
HUR KAN VI HANTERA FÖR MYCKET OCH FÖR LITE VATTEN 
VID ODLING?
Digital föreläsning med Ingrid Wesström, forskare vid Statens Lantbruksuniversitet. Ingrid arbetar med vattenfrågor i odlingslandskap på fältnivå. 
Under föreläsningen lär du dig hur du kan ta tillvara, lagra, distribuera och använda regnvatten för att skapa en hållbar, klimatsmart trädgård.
Anmälan senast 2021-10-27
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”vatten” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
Arkiv