en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info. och Miljö-studie 12 nov

Mötesanteckningar från kommittén för Information och Miljö och studiekommittén 2012-11-12
Tid:
2012-11-12 kl 18:00
Plats:
Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20
Närvarande:
Lena Ringberg, Conny Mörk, Lennart Engstrand, Karin Burman, Anders Värn, Anne-Christine Ekgren, Kjell Eklund, Inger Granfors, Annika Stigmark, Inger Adolfsson, Helga Holmkvist
Ordf. Lena Ringberg
Sekr. Helga Holmkvist

Bättre framförhållning för hemsidan
Lennart bad att man skulle försöka ha en bättre framförhållning för önskad inläggning till hemsidan. Man har ju möjlighet att uppdatera samma information senare om det behövs. Anders Värn tillfrågas ifall han också kan vara behjälplig med att sköta Miljö och studiekommittén information på hemsidan.
Inlämning av kvitton för 2012
Det är dags att lämna in kvittona för det gångna årets utlägg till Monica Karlsson. Restpotten kan sökas när detta är klart. Man har sedan också möjlighet att eska tillägg. Utgifter för kostnader som inte täckts helt för kurser etc kan kompletteras till den 15 nov 2012. Även kostnader för kommande kurser under detta år kan man begära medel för så länge medel finns.
Kurser
Passa även på att söka medel till kurser nu. Blanketter ligger på hemsidan.
I samverkan med studiefrämjandet kommer en introduktion om sociala medel och hemsidor att hållas. Lennart gör ett förslag.
Lena lämnar förslag till studieplan för odlingsrådgivare i våra föreningar i mars eller april. Efter genomgången kurs är tanken att man i sin tur, vid ett par tillfällen, lär ut till medlemmarna i hemmaföreningen.
En styrelsekurs för Rinkeby och Järva kommer att hållas.
Vidare diskuterades en träff för miljödiplomering. Flera miljö diplomerare behövs och man föreslog Anders Värn och Kerstin B.
Projektidé: Odla samförstånd
Studie- och miljögruppen bjöd in oss till gemensamt möte för att bl a diskutera ett projektet som syftar till att överbrygga språkförbistringar och kulturella olikheter mellan medlemmarna i FSSK. Syftet är att ta fram en modell som kan användas över hela landet och inom andra ämnesområden. Detta skall ske genom att man till andra språk (ev. engelska, arabiska och spanska)skall översätta nödvändig information.
Det beslöts att lyfta projektet då det bör gälla hela Sverige. Annika kommer att söka pengar sökes från flera håll.
Hon tar hjälp till projektet av studieförbunden i Göteborg och Malmö.
Projektet är upplagt i tre steg.
1 Först görs en inventering av nuläget, där de mest frekventa språken kartläggs, och de kulturella grupper där störst och språkförbistring råder.
2 Därefter att till de utvalda språken översätta och förenkla viktiga dokument inom organisationen, som arrendeavtal, stadgar och annan information.
3 Det nya materialet och det nya arbetssätten implementeras ute i föreningarna.

Då ovanstående kommer att ta mycket lång tid undrade Helga om man inte också kunde skriva ett enkelt A4:a dokument med det som upplevs som viktigast att förmedla omgående. Detta kunde
översättas till engelska, spanska och arabiska.
Dagstugor
Vi pratade om att tala med Bodil Hammarberg som är stadsarkitekt om att eventuellt ha dagstugor i ex Järvafältet. FSSK:s styrelse driver frågan. Anders Värn lovar att kolla med några byggare.
Vi beslutade att ha minst ett gemensamt möte varje termin.
Ann-Christine sammankallar Informations kommittén till möte i januari 2013.
Lena Ringberg är sammankallande för Miljö och studiekommittén.
Vid pennan/tangenten
Helga Holmkvist

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv