en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 6 juni 2014

Mötesanteckningar från Kommittén för information 2014-06-03.
Tid:
2014-06-03, kl. 18:00
Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20
Närvarande: Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Anne-Christine Ekgren,
Ej närvarande: Inger Adolfsson, Kjell Eklind, Conny Mörke.

Ordf. Anne-Christine Ekgren
Sekr. Helga Holmkvist
Genomgång av tidigare minnesanteckningar
Vi gick igenom tidigare anteckningar.

Information
Lennart föreslog att en presentation av FSSKs nya ordförande, Lennart Päppel skall läggas på hemsidan. Lite om hans bakgrund etc. Vi skall också försöka få in detta i vår spalt i koloniträdgårdstidningen.

Helga berättade om Häppleprojektet och Örtagården i Lövsta koloniträdgårdsförening. Lennart tyckte att hon skulle skriva några rader till FSSKs hemsida och att senare kontakta Ulrika Flodin på koloniträdgårdstidningen för ett halvsides reportage om detta.

Hemsidor och teknik
Lennart skall under sommaren testa en ny layout för hemsidan. Den skall kunna anpassas för läsplatta eller telefon.

Facebook
Facebook info om Stockholm kan skickas till Informationskommittén; Conny Mörke.

Övrigt.
Lennart skall ordna nya mail listor. En för styrelsen och en för Kommittén för information. Den senare skall heta infokom.

Nästa möte
Nästa möte blir i slutet av augusti, 2014. i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20
Sammankallande är Anne-Christine Ekgren.

Sök
Styrelsen informerar

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor.
Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET är nu justerat och finns under ”Vår organisation”.

 
 
Kurser/studiebidrag

VALBEREDNING I IDEELL FÖRENING – syfte, uppgifter och arbetsmetoder, Zoom-
föreläsning 18 jan 2021 kl 18.00–21.00
Kursledare är Susanna Stavling. Kursen är kostnadsfri för de medlemsföreningar som
rapporterar sin egen kursverksamhet till Studiefrämjandet. För andra är priset 450 kr. (Ord.
pris 500 kr.) Deltagarantalet är begränsat.
Läs mer på studieframjandet.se/valberedning . Där anmäler du dig också. Som kontakt
anges Ingrid Rogblad.

Arkiv