en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 6 juni 2014

Mötesanteckningar från Kommittén för information 2014-06-03.
Tid:
2014-06-03, kl. 18:00
Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20
Närvarande: Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Anne-Christine Ekgren,
Ej närvarande: Inger Adolfsson, Kjell Eklind, Conny Mörke.

Ordf. Anne-Christine Ekgren
Sekr. Helga Holmkvist
Genomgång av tidigare minnesanteckningar
Vi gick igenom tidigare anteckningar.

Information
Lennart föreslog att en presentation av FSSKs nya ordförande, Lennart Päppel skall läggas på hemsidan. Lite om hans bakgrund etc. Vi skall också försöka få in detta i vår spalt i koloniträdgårdstidningen.

Helga berättade om Häppleprojektet och Örtagården i Lövsta koloniträdgårdsförening. Lennart tyckte att hon skulle skriva några rader till FSSKs hemsida och att senare kontakta Ulrika Flodin på koloniträdgårdstidningen för ett halvsides reportage om detta.

Hemsidor och teknik
Lennart skall under sommaren testa en ny layout för hemsidan. Den skall kunna anpassas för läsplatta eller telefon.

Facebook
Facebook info om Stockholm kan skickas till Informationskommittén; Conny Mörke.

Övrigt.
Lennart skall ordna nya mail listor. En för styrelsen och en för Kommittén för information. Den senare skall heta infokom.

Nästa möte
Nästa möte blir i slutet av augusti, 2014. i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20
Sammankallande är Anne-Christine Ekgren.

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv