en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 5 dec

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid: 2013-12-05, kl. 17:00

Plats: Koloniträdgårdsförbundets lokal på Åsögatan 149.

Närvarande:

Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Conny Mörke, Inger Adolfsson, Anne-Christine Ekgren,
Kjell Eklind och Ulrika Flodin.
Ej närvarande: –

Ordf.  Anne-Christine Ekgren

Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång  av tidigare minnesanteckningar

Uppskjutes till nästa möte.

Information

Vi hade mötet med Ulrika Flodin, chefredaktör på tidningen Koloniträdgården.

Syftet var att framföra och diskutera vår önskan om att ha en spalt för FSSK i ovan nämnda tidning. Där skall man kunna informera om kommande aktiviteter och kurser etc., och avsluta med hänvisning till Facebook och hemsidan.

Varje kommitté skall själv kunna lämna sina förslag. Regionen skall erbjudas att lämna in sina bidrag. Informationskommittén samlar in uppgifterna.

Ulrika kommer att meddela oss om hur spaltens format och utseende skall vara, antal tecken osv.

Vi talade också om att förbundet kan bestämma ifall de som står i kö skall kunna få tidningen, och om den i så fall är gratis. Ulrika kollar på detta.

Helga menar att information om fördelarna med ett medlemskap i FSSK också skulle kunna tas upp i tidningen.

Politikervandring
Conny talar om de kommande politiker vandringarna i maj. Man skall prioritera de föreningar som riskerar att få upphöra p.g.a. byggnationer. Det är valår 2014 så kanske man lyssnar lite extra på gräsrötterna

Medlemskort och rabatter

Inger tog upp frågan om medlemskort och rabatter i trädgårdsaffärer. Man bör ta hänsyn  till miljön vid inköp och överenskommelser, menade Ulrika.

Hemsidor och teknik

På hemsidan skall man kunna lägga en lista över var man t ex kan köpa jord och växter , ansåg vi.

Facebook

Facebook info om Stockholm kan skickas till Informationskommittén; Conny Mörke.

Övrigt

Inger fortsätter att kolla offerter för en liten bricka med vår logo.

Nästa möte
Nästa möte blir i januari 2014. i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Sammankallande är Anne-Christine Ekgren.

 

Vid pennan/tangenten

Helga Holmkvist

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv