en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 5 dec

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid: 2013-12-05, kl. 17:00

Plats: Koloniträdgårdsförbundets lokal på Åsögatan 149.

Närvarande:

Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Conny Mörke, Inger Adolfsson, Anne-Christine Ekgren,
Kjell Eklind och Ulrika Flodin.
Ej närvarande: –

Ordf.  Anne-Christine Ekgren

Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång  av tidigare minnesanteckningar

Uppskjutes till nästa möte.

Information

Vi hade mötet med Ulrika Flodin, chefredaktör på tidningen Koloniträdgården.

Syftet var att framföra och diskutera vår önskan om att ha en spalt för FSSK i ovan nämnda tidning. Där skall man kunna informera om kommande aktiviteter och kurser etc., och avsluta med hänvisning till Facebook och hemsidan.

Varje kommitté skall själv kunna lämna sina förslag. Regionen skall erbjudas att lämna in sina bidrag. Informationskommittén samlar in uppgifterna.

Ulrika kommer att meddela oss om hur spaltens format och utseende skall vara, antal tecken osv.

Vi talade också om att förbundet kan bestämma ifall de som står i kö skall kunna få tidningen, och om den i så fall är gratis. Ulrika kollar på detta.

Helga menar att information om fördelarna med ett medlemskap i FSSK också skulle kunna tas upp i tidningen.

Politikervandring
Conny talar om de kommande politiker vandringarna i maj. Man skall prioritera de föreningar som riskerar att få upphöra p.g.a. byggnationer. Det är valår 2014 så kanske man lyssnar lite extra på gräsrötterna

Medlemskort och rabatter

Inger tog upp frågan om medlemskort och rabatter i trädgårdsaffärer. Man bör ta hänsyn  till miljön vid inköp och överenskommelser, menade Ulrika.

Hemsidor och teknik

På hemsidan skall man kunna lägga en lista över var man t ex kan köpa jord och växter , ansåg vi.

Facebook

Facebook info om Stockholm kan skickas till Informationskommittén; Conny Mörke.

Övrigt

Inger fortsätter att kolla offerter för en liten bricka med vår logo.

Nästa möte
Nästa möte blir i januari 2014. i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Sammankallande är Anne-Christine Ekgren.

 

Vid pennan/tangenten

Helga Holmkvist

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv