en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 4 sept. 2014

Mötesanteckningar från Kommittén för information 2014-09-04.

Tid: 2014-09-04, kl. 18:00
Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande: Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Anne-Christine Ekgren, Inger Adolfsson,
Ej närvarande: Kjell Eklind, Conny Mörke.

Ordf. Anne-Christine Ekgren
Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar
Vi gick igenom tidigare anteckningar.

Information
Anne-Christine Ekgren skall kontakta Ulrika Flodin och be om en intervju/presentation av
FSSKs nya ordförande, Lennart Pöppel, i koloniträdgårdstidningen, Hon kommer också att
fråga efter ett gruppfoto av medlemmarna i Kommittén för information till vår hemsida.

Helga skall kontakta Ulrika för att uppmärksamma att Lövsta koloniträdgårdsförening i år
firar 30-års jubileum.

En person ytterligare behövs till vår kommitté, eftersom Annika Stigmark inte längre är med.
Gärna en person som har mediavana, tycker om att skriva och kan göra inlägg på hemsidan
och facebook. Inger kollar bland sina kontakter. Annars kanske någon från webbgruppen är
intresserad? Lennart skulle kunna kolla det.

Hemsidor och teknik
Lennart har fått mycket beröm för sin layout på FSSKs hemsida. Peter Bööse, ledamot
i förbundsstyrelsen, har stämt möte med Lennart för att diskutera layout utformning av
förbundets hemsida.

Lennart har omvandlat de formulär av typ medlemskap, köpeavtal, etc. som ligger på FSSKs
hemsida, till skrivbara PDF filer. En klar förbättring för tydligheten av skrivelser.

Facebook
Facebook info om Stockholm kan skickas till Informationskommittén; Conny Mörke.

Övrigt.
Den nya mail lista för styrelsen är i bruk.

Nästa möte
Nästa möte blir den 11 nov. 2014 i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20
Sammankallande är Anne-Christine Ekgren.

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv