en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 4 sept. 2014

Mötesanteckningar från Kommittén för information 2014-09-04.

Tid: 2014-09-04, kl. 18:00
Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande: Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Anne-Christine Ekgren, Inger Adolfsson,
Ej närvarande: Kjell Eklind, Conny Mörke.

Ordf. Anne-Christine Ekgren
Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar
Vi gick igenom tidigare anteckningar.

Information
Anne-Christine Ekgren skall kontakta Ulrika Flodin och be om en intervju/presentation av
FSSKs nya ordförande, Lennart Pöppel, i koloniträdgårdstidningen, Hon kommer också att
fråga efter ett gruppfoto av medlemmarna i Kommittén för information till vår hemsida.

Helga skall kontakta Ulrika för att uppmärksamma att Lövsta koloniträdgårdsförening i år
firar 30-års jubileum.

En person ytterligare behövs till vår kommitté, eftersom Annika Stigmark inte längre är med.
Gärna en person som har mediavana, tycker om att skriva och kan göra inlägg på hemsidan
och facebook. Inger kollar bland sina kontakter. Annars kanske någon från webbgruppen är
intresserad? Lennart skulle kunna kolla det.

Hemsidor och teknik
Lennart har fått mycket beröm för sin layout på FSSKs hemsida. Peter Bööse, ledamot
i förbundsstyrelsen, har stämt möte med Lennart för att diskutera layout utformning av
förbundets hemsida.

Lennart har omvandlat de formulär av typ medlemskap, köpeavtal, etc. som ligger på FSSKs
hemsida, till skrivbara PDF filer. En klar förbättring för tydligheten av skrivelser.

Facebook
Facebook info om Stockholm kan skickas till Informationskommittén; Conny Mörke.

Övrigt.
Den nya mail lista för styrelsen är i bruk.

Nästa möte
Nästa möte blir den 11 nov. 2014 i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20
Sammankallande är Anne-Christine Ekgren.

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv