en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 4 sept. 2014

Mötesanteckningar från Kommittén för information 2014-09-04.

Tid: 2014-09-04, kl. 18:00
Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande: Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Anne-Christine Ekgren, Inger Adolfsson,
Ej närvarande: Kjell Eklind, Conny Mörke.

Ordf. Anne-Christine Ekgren
Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar
Vi gick igenom tidigare anteckningar.

Information
Anne-Christine Ekgren skall kontakta Ulrika Flodin och be om en intervju/presentation av
FSSKs nya ordförande, Lennart Pöppel, i koloniträdgårdstidningen, Hon kommer också att
fråga efter ett gruppfoto av medlemmarna i Kommittén för information till vår hemsida.

Helga skall kontakta Ulrika för att uppmärksamma att Lövsta koloniträdgårdsförening i år
firar 30-års jubileum.

En person ytterligare behövs till vår kommitté, eftersom Annika Stigmark inte längre är med.
Gärna en person som har mediavana, tycker om att skriva och kan göra inlägg på hemsidan
och facebook. Inger kollar bland sina kontakter. Annars kanske någon från webbgruppen är
intresserad? Lennart skulle kunna kolla det.

Hemsidor och teknik
Lennart har fått mycket beröm för sin layout på FSSKs hemsida. Peter Bööse, ledamot
i förbundsstyrelsen, har stämt möte med Lennart för att diskutera layout utformning av
förbundets hemsida.

Lennart har omvandlat de formulär av typ medlemskap, köpeavtal, etc. som ligger på FSSKs
hemsida, till skrivbara PDF filer. En klar förbättring för tydligheten av skrivelser.

Facebook
Facebook info om Stockholm kan skickas till Informationskommittén; Conny Mörke.

Övrigt.
Den nya mail lista för styrelsen är i bruk.

Nästa möte
Nästa möte blir den 11 nov. 2014 i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20
Sammankallande är Anne-Christine Ekgren.

Sök
Styrelsen informerar

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor.
Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET är nu justerat och finns under ”Vår organisation”.

 
 
Kurser/studiebidrag

VALBEREDNING I IDEELL FÖRENING – syfte, uppgifter och arbetsmetoder, Zoom-
föreläsning 18 jan 2021 kl 18.00–21.00
Kursledare är Susanna Stavling. Kursen är kostnadsfri för de medlemsföreningar som
rapporterar sin egen kursverksamhet till Studiefrämjandet. För andra är priset 450 kr. (Ord.
pris 500 kr.) Deltagarantalet är begränsat.
Läs mer på studieframjandet.se/valberedning . Där anmäler du dig också. Som kontakt
anges Ingrid Rogblad.

Arkiv