en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 21 jan

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid:

2013-01-21, kl. 18:30

Plats:

Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:
Lennart Engstrand, Anne-Christine Ekgren, Helga Holmkvist, Inger Adolfsson, Kjell Eklind.

Ej närvarande:
Annika Stigmark, Conny Mörke.

 

Ordf. Anne-Christine Ekgren

Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Hemsidor och teknik

Hemsidan och Facebook

Conny Mörk ansvarar för det inom FFSK som rör Facebook. Lennart ansvarar för FSSKs hemsida.

Utskick till kurs för hemsidor
Den i höst planerade kursen är något senarelagd och information kommer att hållas i februari, i kolonisternas hus.

Lennart kommer i ett utskick att informera om kursens två delar, praktik och teori. Krav för deltagande är grundläggande datorkunskap och egen bärbar dator.

Den riktas mot medlemmar som sedan skall hjälpa till med sina föreningars hemsidor.

FSSKs hemsida

Vi skall löpande se över FSSKs hemsida.

Övrigt

Anne-Christine har fått en förfrågan av Stockholms biodlarförening om en kontakt/intresselista för biodling. Frågan lämnas vidare till FSSKs styrelse.

 

Utskick

Lennart kommer även att göra utskick gällande:

–          Kölistor till våra koloniföreningar. Avsikten är att se ungefärlig väntetid och hur stort intresset är. Kanske finns behov av flera nya områden?

–          Informera om att bidrag till kurser kan sökas tom den 31 januari.

–          Förtydliga ansökningsvillkoren om Odlarskolan

 

Nästa möte

Nästa möte blir den: 12:e mars kl. 18:00 i kolonisternas hus.

 

Vid pennan/tangenten

Helga Holmkvist

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv