en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 20/1-2016

Minnesanteckningar från möte med FSSK:s Informationskommitté,
20 januari 2016, kl 18.00
Plats: Gröna stugan, Hornsberg strand
Närvarande:
Anne-Christine Ekgren
Agneta Welander
AnneKristin Johansson
Lennart Engstrand
Kjell Eklind
Inger Adolfsson (vid pennan)

1.Mötets öppnande
Anki hälsade alla välkomna.

2.Kontaktlista för journalister
Kjell föreslog att han via sina kontakter kunde vara till hjälp. Han undersöker och återkommer..

3. Informationsträff för WEBB-ansvariga inom FSSK
Datum 25 februari.
Lennart lägger in alla uppgifter på på hemsidan. Conny Mörke och Kjell har också kontakt i detta ärende.

4. Odlarskola
Åtta gånger planeras, föreläsningar under heldag planeras. Ev någon dag ett studiebesök på Bergianska. Vidare diskuterades kommunikationen mellan Studiefrämjandet och FSSK.

5.Studiedag för FSSK:s styrelse 13 feb
Studiedag gällande ordförandearbetet.

6. Rapport från FSSK
Aktiviteter i samband med Älvsjömässan är på planeringsstadiet.

7. Föreningen Hem och Skola
Rubr förening har fått anslag för att öka intresset för odling bland barn. Kan vara intressant för odlingsföreningar,som har lediga lotter att erbjuda odling för barngrupper.

8. Politikervandrig 2016
Förra årets politikervandring var ett lyckat exempel på att föra ut vår verksamhet till stadens representanter. Framtidsgruppen planerar för liknande aktivitet även i år.

9. Gemensamma möten
Att de olika kommittéerna träffas på gemensamma möten är lärorikt och ett önskemål från vår sida.

10. Nästa möte
Förslag på datum 7 april kl 18.00.

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv