en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 18 mars

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid: 2013-03-12, kl. 18:00

Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Anne-Christine Ekgren.

Ej närvarande:
Annika Stigmark, Conny Mörke, Inger Adolfsson, Kjell Eklind.

 

Ordf. Anne-Christine Ekgren

Sekr. Helga Holmkvist

 

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Vi har fått många svar om intresselistor och kötider till våra koloniområden.

 

Hemsidor och teknik

Lennart berättar att under det gångna året har FSSKs hemsidan haft ca 60 000 besök.

Vidare planerar man att lägga en kalender via g-mail på hemsidan. Detta innebär att man i framtiden skall kunna boka både lokal och möten direkt i denna.

Hemsidan och Face Book

Den planerade utbildningen gällande Face Book måste pga tidsbrist skjutas upp till hösten.

 

Övrigt

Under hösten har fyra möten hållits i vår kommitté, varav ett gemensamt med Miljö och studiekommittén. Anne-Christine skall överlämna information till verksamhetsberättelsen till Catharina Tarras-Wahlberg

 

Nästa möte

Nästa möte blir den: 27:e maj kl. 18:30 i kolonisternas hus.

 

Vid pennan/tangenten

Helga Holmkvist

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv