en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 18 mars

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid: 2013-03-12, kl. 18:00

Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Anne-Christine Ekgren.

Ej närvarande:
Annika Stigmark, Conny Mörke, Inger Adolfsson, Kjell Eklind.

 

Ordf. Anne-Christine Ekgren

Sekr. Helga Holmkvist

 

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Vi har fått många svar om intresselistor och kötider till våra koloniområden.

 

Hemsidor och teknik

Lennart berättar att under det gångna året har FSSKs hemsidan haft ca 60 000 besök.

Vidare planerar man att lägga en kalender via g-mail på hemsidan. Detta innebär att man i framtiden skall kunna boka både lokal och möten direkt i denna.

Hemsidan och Face Book

Den planerade utbildningen gällande Face Book måste pga tidsbrist skjutas upp till hösten.

 

Övrigt

Under hösten har fyra möten hållits i vår kommitté, varav ett gemensamt med Miljö och studiekommittén. Anne-Christine skall överlämna information till verksamhetsberättelsen till Catharina Tarras-Wahlberg

 

Nästa möte

Nästa möte blir den: 27:e maj kl. 18:30 i kolonisternas hus.

 

Vid pennan/tangenten

Helga Holmkvist

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv