en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 18 mars

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid: 2013-03-12, kl. 18:00

Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Anne-Christine Ekgren.

Ej närvarande:
Annika Stigmark, Conny Mörke, Inger Adolfsson, Kjell Eklind.

 

Ordf. Anne-Christine Ekgren

Sekr. Helga Holmkvist

 

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Vi har fått många svar om intresselistor och kötider till våra koloniområden.

 

Hemsidor och teknik

Lennart berättar att under det gångna året har FSSKs hemsidan haft ca 60 000 besök.

Vidare planerar man att lägga en kalender via g-mail på hemsidan. Detta innebär att man i framtiden skall kunna boka både lokal och möten direkt i denna.

Hemsidan och Face Book

Den planerade utbildningen gällande Face Book måste pga tidsbrist skjutas upp till hösten.

 

Övrigt

Under hösten har fyra möten hållits i vår kommitté, varav ett gemensamt med Miljö och studiekommittén. Anne-Christine skall överlämna information till verksamhetsberättelsen till Catharina Tarras-Wahlberg

 

Nästa möte

Nästa möte blir den: 27:e maj kl. 18:30 i kolonisternas hus.

 

Vid pennan/tangenten

Helga Holmkvist

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv