en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 17 okt

 

Mötesanteckningar från Kommittén för information och Kommittén för framtidsfrågor.

Tid: 2013-10-17, kl. 18:00

Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:

Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Inger Adolfsson, Anne-Christine Ekgren, Conny Mörke,
Inger Redelius och Kjell Eklund.

Ej närvarande: Anders Värn, Urban Ryadal, Vesna Radojevic och Lena Berg.

Ordf. Anne-Christine Ekgren
Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar
Fortfarande brist på pengar för ett projekt om översättning och förenkling av viktiga dokument inom organisationen enligt kommittén för Framtidsfrågor.

Hemsidor och teknik
Lennart och Conny rapporterade att träffen den 26:e sept. med information för att bygga hemsidor och sociala medier åt sina respektive föreningar var lyckad. Många deltagare och varav flera själva mycket kunniga. Man har skapat en interngrupp för webbanvändare.

Lennart testar att ha en plats på hemsidan vid namn ”Event”. Där kan man under diverse rubriker lägga information i datumordning, om olika händelser; möten, träffar etc.

Hemsidan och Face Book
Vi fortsätter att sprida info via hemsidan och http://www.facebook.com/foreningenstorstockholmskolonitradgardar
Förbundet har också en hemsida som täcker hela landet och vi kan göra olika utskick.
För övergripande saker och idéer vore det önskvärt att ha ett utrymmer i tidningen Koloniträdgården. Anne-Christine tar kontakt med chefsredaktören Ulrika Flodin,

En länk till Iris ny hemsida kommer att läggas upp på FSSKs hemsida.

Övrigt
Enkäter
Inger Redelius och Conny Mörke redovisade ett bra resultat efter mycket arbete för enkäten om kölistor till föreningen. Av de totalt 76 föreningarna är det 19 som fortfarande inte svarat.

Catharina Tarras-Wahlberg har undrat över hur man skall hantera intresselistorna. Om man eventuellt skall ha en enkät om det? Inger menar att man i så fall kunde begränsa antalet till de 35 st. med hus i stan.

Då en enkät är mycket tidskrävande och FSSK ju inte har någon bestämmanderätt över föreningarna enligt Lennart, så tycks det inte så meningsfullt enligt mötesdeltagarna.
Anne-Christine för upp frågan i styrelsen.

Förslagsvis kan man samla in uppgifter om köerna samtidigt med årsuppgifterna efter årsmötet. Listorna lämnas till politikerna (Anders Nordmark hanterar reglerna för stadsodling). Inger R. menar att förbundet kunde jobba med köerna.

Frågan om att eventuellt stänga köerna för nyanmälningar nämndes.

Vi diskuterade vikten av att vara tydlig i kontakten med de köande. Kanske rekommendera, som någon förening föredömligt gör, att en gång årligen bjuda in de köande på en fika och information om vad det innebär att vara kolonist?

Biodling
Kjell Eklind berättar att Stockholms biodlarförening kommer att kontakta oss för att sprida information om biodling och hur de kan hjälpa oss att ha bin i våra områden. Alla biodlingar måste anmälas till Länsstyrelsen.

Emblem
Inger Adofsson har inhämtat information från Parnass om kostnad och möjlighet att trycka upp en liten bricka, 2,5 x 2,5 cm med FSSKs logga på. Hon medförde ett par prover och prisuppgifter. Ca pris för 500 st. är 4081 kr och för 1000 st. 6500.kr. Anne-Christine överlämnar dessa till styrelsen för beslut.

Nästa möte
Nästa möte i kolonisternas hus den 14 nov. uppsköts. Ann-Christine kommer att sammankalla nästa tillfälle via mail. Det föreslogs också ha ett framtida möte i Järvafältets område.

Vid pennan/tangenten
Helga Holmkvist

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv