en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 17 okt

 

Mötesanteckningar från Kommittén för information och Kommittén för framtidsfrågor.

Tid: 2013-10-17, kl. 18:00

Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:

Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Inger Adolfsson, Anne-Christine Ekgren, Conny Mörke,
Inger Redelius och Kjell Eklund.

Ej närvarande: Anders Värn, Urban Ryadal, Vesna Radojevic och Lena Berg.

Ordf. Anne-Christine Ekgren
Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar
Fortfarande brist på pengar för ett projekt om översättning och förenkling av viktiga dokument inom organisationen enligt kommittén för Framtidsfrågor.

Hemsidor och teknik
Lennart och Conny rapporterade att träffen den 26:e sept. med information för att bygga hemsidor och sociala medier åt sina respektive föreningar var lyckad. Många deltagare och varav flera själva mycket kunniga. Man har skapat en interngrupp för webbanvändare.

Lennart testar att ha en plats på hemsidan vid namn ”Event”. Där kan man under diverse rubriker lägga information i datumordning, om olika händelser; möten, träffar etc.

Hemsidan och Face Book
Vi fortsätter att sprida info via hemsidan och http://www.facebook.com/foreningenstorstockholmskolonitradgardar
Förbundet har också en hemsida som täcker hela landet och vi kan göra olika utskick.
För övergripande saker och idéer vore det önskvärt att ha ett utrymmer i tidningen Koloniträdgården. Anne-Christine tar kontakt med chefsredaktören Ulrika Flodin,

En länk till Iris ny hemsida kommer att läggas upp på FSSKs hemsida.

Övrigt
Enkäter
Inger Redelius och Conny Mörke redovisade ett bra resultat efter mycket arbete för enkäten om kölistor till föreningen. Av de totalt 76 föreningarna är det 19 som fortfarande inte svarat.

Catharina Tarras-Wahlberg har undrat över hur man skall hantera intresselistorna. Om man eventuellt skall ha en enkät om det? Inger menar att man i så fall kunde begränsa antalet till de 35 st. med hus i stan.

Då en enkät är mycket tidskrävande och FSSK ju inte har någon bestämmanderätt över föreningarna enligt Lennart, så tycks det inte så meningsfullt enligt mötesdeltagarna.
Anne-Christine för upp frågan i styrelsen.

Förslagsvis kan man samla in uppgifter om köerna samtidigt med årsuppgifterna efter årsmötet. Listorna lämnas till politikerna (Anders Nordmark hanterar reglerna för stadsodling). Inger R. menar att förbundet kunde jobba med köerna.

Frågan om att eventuellt stänga köerna för nyanmälningar nämndes.

Vi diskuterade vikten av att vara tydlig i kontakten med de köande. Kanske rekommendera, som någon förening föredömligt gör, att en gång årligen bjuda in de köande på en fika och information om vad det innebär att vara kolonist?

Biodling
Kjell Eklind berättar att Stockholms biodlarförening kommer att kontakta oss för att sprida information om biodling och hur de kan hjälpa oss att ha bin i våra områden. Alla biodlingar måste anmälas till Länsstyrelsen.

Emblem
Inger Adofsson har inhämtat information från Parnass om kostnad och möjlighet att trycka upp en liten bricka, 2,5 x 2,5 cm med FSSKs logga på. Hon medförde ett par prover och prisuppgifter. Ca pris för 500 st. är 4081 kr och för 1000 st. 6500.kr. Anne-Christine överlämnar dessa till styrelsen för beslut.

Nästa möte
Nästa möte i kolonisternas hus den 14 nov. uppsköts. Ann-Christine kommer att sammankalla nästa tillfälle via mail. Det föreslogs också ha ett framtida möte i Järvafältets område.

Vid pennan/tangenten
Helga Holmkvist

Sök
Styrelsen informerar

Aug 2021 
ANALYSERNA AV HÄST- OCH FÅRGÖDSEL visar att de innehåller både
klopyralid, aminopyralid och nykomlingen picloram. Växterna hade ju redan talat sitt tydliga språk, och nu bekräftar analyserna att hästgödseln innehöll
mycket höga nivåer av klopyralid och dessutom picloram. Det gick även att mäta halten av klopyralid i växtproverna. Fårgödslet hade lägre halt klopyralid men tyvärr även aminopyralid. Läs mera här. FOR-analys hästgödsel, FOR-analys tomater, FOR-analys tomatblad, FOR-analys fårgödsel, Bild skadad bondböna.

Stockholms Koloniträdgårdar ställer sig bakom FORs arbete att föra upp frågan till EU och till vårt eget jordbruksdepartement. Senare under året återkommer vi med hur vi alla kan hjälpas för att få pyralid stoppat. För ett stopp är vad som krävs, annars kommer de här gifterna att sippra in i hela kretsloppssystemet. 

Juli 2021
BEKÄMPNINGSMEDEL I GÖDSELPRODUKTER. 
FOR har analyserat organiska gödselmedel, och i mer än hälften fanns rester av bekämpningsmedlen amino- och klopyralid. I testade påsjordar fanns  däremot inga sådana medel. Analysresultaten finns här: FORs pressmeddelande, Analys gödselprodukter och Analys påsjord.
– Så länge amino- och klopyralid är godkända för användning inom EU så finns det en stor risk att detta problem fortsätter, säger FOR i sitt pressmeddelande. Under sommaren fortsätter de analysera prover, också stallgödsel från några av våra medlemsföreningar. 
Fortsättning följer.

Juni 2021
MISSBILDADE VÄXTER kan vara orsakat av ogräsmedlet Pyralid i gödsel, vilket drabbat många kolonister i år. Så här ser det ut bilder. Läs FORs rapport om gift i gödsel och anmäl om du drabbats! Meddela detta till info@sthlmkoloni.se också, och glöm inte ange förening.
 
Maj 2021
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 
 
FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare. Hämta dokumenten här: Taxering av kolonistugor   Läget i maj 2021   Statistiktabell

 

Okt 2020
NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. 
Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en kolonilott i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar runt hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 
 
 
Kurser/studiebidrag
HÖSTENS DIGITALA FÖRELÄSNINGAR 
om biologisk mångfald
 
Max 100 deltagare per föreläsning. Först till kvarn! 
 
Onsdag 6 oktober kl 18–20  
BIOLOGISK MÅNGFALD OCH BIN
Digital föreläsning med Isak Isaksson, biolog vid Naturskyddsföreningens rikskansli. Han har under många år arbetat med biologisk mångfald och är författare till flera böcker. 2018 var han med och startade kampanjen ”Rädda bina”. 
Under denna föreläsningen lär du dig hur man designar sin trädgård eller kolonilott för att gynna vilda pollinatörer – humlor, bin, fjärilar, blomflugor m.fl. Det blir också möjligt att ställa frågor.
Anmälan senast 2021-09-29 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”bin” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 20 oktober kl. 18–20
VARFÖR KOMPOSTERA? 
Digital föreläsning med Daniel Björklund Jonsson, verksamhetschef och rektor vid Skillebyholm, mötesplats och centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling.
Under föreläsningen lär du dig komposteringens  grunder, kompostering av trädgårdsavfall, hushållsavfall, latrin och användning av mullen. Även bokashi och en jämförelse mellan konventionell kompostering och bokashi tas upp. Det blir också möjligt att ställa frågor.
Anmälan senast 2021-10-13 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”kompost” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 27 oktober kl. 18–20 
HUR DESIGNAR MAN EN ÖRTKRYDDGÅRD? 
Digital föreläsning med Efva Kinnerfors, styrelseledamot i Svenska Örtasällskapet. Hennes firma ”Efvas örter” erbjuder föreläsningar, workshops och rådgivning. Blogg, youtubekanal, fb och insta under samma namn.
Under föreläsningen lär du dig hur man odlar örter i vårt klimat, vad som är rätt jord för örtodling, hur örter ska bevattnas och om egenskaper hos olika örter.
Anmälan senast 2021-10-20 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”örter” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 3 november kl. 18–20 
HUR KAN VI HANTERA FÖR MYCKET OCH FÖR LITE VATTEN 
VID ODLING?
Digital föreläsning med Ingrid Wesström, forskare vid Statens Lantbruksuniversitet. Ingrid arbetar med vattenfrågor i odlingslandskap på fältnivå. 
Under föreläsningen lär du dig hur du kan ta tillvara, lagra, distribuera och använda regnvatten för att skapa en hållbar, klimatsmart trädgård.
Anmälan senast 2021-10-27
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”vatten” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
Arkiv