en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 17 mars

Mötesanteckningar från Kommittén för information 2014-03-17.
Tid: 2014-03-17 kl. 18:00
Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20 alternativt; Lövsta Koloniförening.
Närvarande: Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Inger Adolfsson, och Inger Sahlin.
Ej närvarande: Anne-Christine Ekgren, Conny Mörke, Kjell Eklind.
Ordf. Lennart Engstrand
Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Information
Verksamhetsberättelsen
Vi gick igenom texten till verksamhetsberättelsen.

FSSKs spalt i koloniträdgårdstidningen.
Vi diskuterade den spalt vi får av tidningen koloniträdgårdar, bestående av 400 tecken inkl. blanksteg
och logga. Den bör innehålla länkarna till FSSKs hemsida och Facebook och ev. politikervandringar.
Information som skall tas in skall vara Inger S. tillhanda 10 dagar innan slutdatum för redaktionen,
som närmast är den 20:e april. Tidningen kommer sedan ut den 26 maj.
Inger S. har skrivit ett förslag om information om spalten avsedd för ett utskick.
Vi har fått varsitt ex. och skall ta ställning till innehållet innan vi sprider det till anslutna föreningar.

Hemsidor och teknik
Lennart kollar vidare på en plats kallad ”Event” för hemsidan där man kan lägga information i
datumordning om olika händelser; möten träffar etc.

Facebook
Facebook info om Stockholm kan skickas till Informationskommittén; Conny Mörke.

Övrigt.
Pin nålar
Lennart har nu köpt in 50 ex. av en pin nålar med loggan han gjort i sin dator. De är köpta via
minpin.nu. Den första kostar 25 kr inkl frakt och övriga 9 kr styck inkl frakt. De kan nu användas på
trädgårdsmässan och andra tillfällen framöver.

FSSKs föreningslokal
Lokalen kan förutom FSSKs kurser också kan användas av andra anslutna föreningar för möten etc.

Informationskommittens möten
Helga hade önskemål om att mötena planerades för längre tid, ex terminsvist. Det bestämdes att hålla
dessa anslutande FSSKs möten, förslagsvist tisdagar.

Nästa möte
Nästa möte blir den 3:e juni, kl 18:00, 2014. i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20.
Som alternativt förslag vid vackert väder; Lövsta koloniförening.

Sammankallande är Anne-Christine Ekgren.

Vid pennan/tangenten: Helga Holmkvist
Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv