en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 17 mars

Mötesanteckningar från Kommittén för information 2014-03-17.
Tid: 2014-03-17 kl. 18:00
Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20 alternativt; Lövsta Koloniförening.
Närvarande: Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Inger Adolfsson, och Inger Sahlin.
Ej närvarande: Anne-Christine Ekgren, Conny Mörke, Kjell Eklind.
Ordf. Lennart Engstrand
Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Information
Verksamhetsberättelsen
Vi gick igenom texten till verksamhetsberättelsen.

FSSKs spalt i koloniträdgårdstidningen.
Vi diskuterade den spalt vi får av tidningen koloniträdgårdar, bestående av 400 tecken inkl. blanksteg
och logga. Den bör innehålla länkarna till FSSKs hemsida och Facebook och ev. politikervandringar.
Information som skall tas in skall vara Inger S. tillhanda 10 dagar innan slutdatum för redaktionen,
som närmast är den 20:e april. Tidningen kommer sedan ut den 26 maj.
Inger S. har skrivit ett förslag om information om spalten avsedd för ett utskick.
Vi har fått varsitt ex. och skall ta ställning till innehållet innan vi sprider det till anslutna föreningar.

Hemsidor och teknik
Lennart kollar vidare på en plats kallad ”Event” för hemsidan där man kan lägga information i
datumordning om olika händelser; möten träffar etc.

Facebook
Facebook info om Stockholm kan skickas till Informationskommittén; Conny Mörke.

Övrigt.
Pin nålar
Lennart har nu köpt in 50 ex. av en pin nålar med loggan han gjort i sin dator. De är köpta via
minpin.nu. Den första kostar 25 kr inkl frakt och övriga 9 kr styck inkl frakt. De kan nu användas på
trädgårdsmässan och andra tillfällen framöver.

FSSKs föreningslokal
Lokalen kan förutom FSSKs kurser också kan användas av andra anslutna föreningar för möten etc.

Informationskommittens möten
Helga hade önskemål om att mötena planerades för längre tid, ex terminsvist. Det bestämdes att hålla
dessa anslutande FSSKs möten, förslagsvist tisdagar.

Nästa möte
Nästa möte blir den 3:e juni, kl 18:00, 2014. i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20.
Som alternativt förslag vid vackert väder; Lövsta koloniförening.

Sammankallande är Anne-Christine Ekgren.

Vid pennan/tangenten: Helga Holmkvist
Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv