en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 12/9

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid:

2013-09-12, kl. 18:30

Plats:

Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:

Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Conny Mörke, Inger Adolfsson, Anne-Christine Ekgren.

Ej närvarande:
Annika Stigmark, Kjell Eklind.

 

Ordf. Anne-Christine Ekgren

Sekr. Helga Holmkvist

 

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Det tidigare diskuterade projektet om översättning och förenkling av viktiga dokument inom organisationen har nu lämnats över till kommittén för Framtidsfrågor. De jobbar ju redan med dessa frågor. Just nu är det brist på pengar för att kunna genomföra det.
De planer vi hade för att ha kalendern via g-mail på vår hemsida blir inte av, eftersom vi i så fall skulle behöva ha den lösenordskyddad.

 

Hemsidor och teknik

Lennart meddelade att man nu sänt ut inbjudningarna till koloniföreningarnas styrelse riktad till webbansvariga. Det är en träff den 26 sept. med information för att bygga hemsidor och sociala medier åt sina respektive föreningar.

Lennart kommer att skapa en plats på hemsidan vid namn ”Event”. Där kan man under diverse rubriker lägga information i datumordning, om olika händelser; möten, träffar etc.

 

Hemsidan och Face Book

Conny talade om att det under sommaren har blivit fler besökare på hemsidan http://www.facebook.com/foreningenstorstockholmskolonitradgardar

 

Övrigt

Annika Stigmark har tyvärr inte längre tid att delta i våra möten.

 

Inger och Lennart skall undersöka kostnad och möjlighet att trycka upp en liten bricka av något slag med vår logga på. Conny och Lennart menar att det skulle vara trevligt att ha när man har kontakt med politiker etc.

 

Nästa möte

Nästa möte blir den: 17:e okt. kl. 18:00 i kolonisternas hus. Mötet därpå blir den 14 nov.

 

Vid pennan/tangenten

Helga Holmkvist

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv