en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 12/9

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid:

2013-09-12, kl. 18:30

Plats:

Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:

Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Conny Mörke, Inger Adolfsson, Anne-Christine Ekgren.

Ej närvarande:
Annika Stigmark, Kjell Eklind.

 

Ordf. Anne-Christine Ekgren

Sekr. Helga Holmkvist

 

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Det tidigare diskuterade projektet om översättning och förenkling av viktiga dokument inom organisationen har nu lämnats över till kommittén för Framtidsfrågor. De jobbar ju redan med dessa frågor. Just nu är det brist på pengar för att kunna genomföra det.
De planer vi hade för att ha kalendern via g-mail på vår hemsida blir inte av, eftersom vi i så fall skulle behöva ha den lösenordskyddad.

 

Hemsidor och teknik

Lennart meddelade att man nu sänt ut inbjudningarna till koloniföreningarnas styrelse riktad till webbansvariga. Det är en träff den 26 sept. med information för att bygga hemsidor och sociala medier åt sina respektive föreningar.

Lennart kommer att skapa en plats på hemsidan vid namn ”Event”. Där kan man under diverse rubriker lägga information i datumordning, om olika händelser; möten, träffar etc.

 

Hemsidan och Face Book

Conny talade om att det under sommaren har blivit fler besökare på hemsidan http://www.facebook.com/foreningenstorstockholmskolonitradgardar

 

Övrigt

Annika Stigmark har tyvärr inte längre tid att delta i våra möten.

 

Inger och Lennart skall undersöka kostnad och möjlighet att trycka upp en liten bricka av något slag med vår logga på. Conny och Lennart menar att det skulle vara trevligt att ha när man har kontakt med politiker etc.

 

Nästa möte

Nästa möte blir den: 17:e okt. kl. 18:00 i kolonisternas hus. Mötet därpå blir den 14 nov.

 

Vid pennan/tangenten

Helga Holmkvist

Sök
Styrelsen informerar

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor.
Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET är nu justerat och finns under ”Vår organisation”.

 
 
Kurser/studiebidrag
Arkiv