en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info. möte 10 februari

Mötesanteckningar från Kommittén för information 2014-02-10.

Tid: 2014-02-10, kl. 18:00

Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:

Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Inger Adolfsson, Anne-Christine Ekgren,
Kjell Eklind och Inger Sahlin.
Ej närvarande: Conny Mörke
Ordf. Anne-Christine Ekgren
Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Ulrika Flodin, chefredaktör för tidningen Koloniträdgården, har meddelat att vi får en spalt i tidningen, bestående av 400 tecken inkl. blanksteg och logga.
Vi har inte fått tidpunkterna för inlämning av information till spalten. Inger Sahlin skall kolla när vi senast måste lämna in denna.

Information

Ann-Christine föreslog att Inger Sahlin skulle kunna sköta om informationen till vår
tidningsspalt. Riktlinjer ges på styrelsemötet.

Hemsidor och teknik

Lennart berättade att det man skall tänka på inför inköp av jord etc. finns på FSSKs hemsida.

Facebook

Facebook info om Stockholm kan skickas till Informationskommittén; Conny Mörke.

Övrigt.

Lennart har gjort ett förslag med loggan i sin dator och skall beställa ett provex. via
minpin.nu. Man kan sedan på styrelsemötet kolla offerter och provexemplar och besluta om
inköp. Förhoppningsvist så är allt klart till trädgårdsmässan som börjar den 20:e mars.

Inger A. har kontakt med Bodil Hammarberg som är stadsarkitekt om att eventuellt ha
dagstugor i ex Järvafältet.

 

Nästa möte

Nästa möte blir den 17:e mars, 2014. i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Sammankallande är Anne-Christine Ekgren.

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv