en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info. möte 10 februari

Mötesanteckningar från Kommittén för information 2014-02-10.

Tid: 2014-02-10, kl. 18:00

Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:

Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Inger Adolfsson, Anne-Christine Ekgren,
Kjell Eklind och Inger Sahlin.
Ej närvarande: Conny Mörke
Ordf. Anne-Christine Ekgren
Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Ulrika Flodin, chefredaktör för tidningen Koloniträdgården, har meddelat att vi får en spalt i tidningen, bestående av 400 tecken inkl. blanksteg och logga.
Vi har inte fått tidpunkterna för inlämning av information till spalten. Inger Sahlin skall kolla när vi senast måste lämna in denna.

Information

Ann-Christine föreslog att Inger Sahlin skulle kunna sköta om informationen till vår
tidningsspalt. Riktlinjer ges på styrelsemötet.

Hemsidor och teknik

Lennart berättade att det man skall tänka på inför inköp av jord etc. finns på FSSKs hemsida.

Facebook

Facebook info om Stockholm kan skickas till Informationskommittén; Conny Mörke.

Övrigt.

Lennart har gjort ett förslag med loggan i sin dator och skall beställa ett provex. via
minpin.nu. Man kan sedan på styrelsemötet kolla offerter och provexemplar och besluta om
inköp. Förhoppningsvist så är allt klart till trädgårdsmässan som börjar den 20:e mars.

Inger A. har kontakt med Bodil Hammarberg som är stadsarkitekt om att eventuellt ha
dagstugor i ex Järvafältet.

 

Nästa möte

Nästa möte blir den 17:e mars, 2014. i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Sammankallande är Anne-Christine Ekgren.

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv