en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 1 Okt.

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid:
2012-10-01 kl 18:30
Plats:
Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:
Lennart Engstrand
Anne-Christine Ekgren
Inger Adolfsson
Kjell Eklind
Frånvarande:
Annika Stigmark
Conny Mörke
Helga Holmkvist

Minnesanteckningar

Förslag har lämnats till styrelsen om att samtliga fem kommittéer skall ha ett kort referat eller sammandrag från sina möten på hemsidan.

Hemsidor och teknik

Kommittén ska ordna informationsmöten under november för föreningarna där Conny ska informera om hur man arbetar med Facebook och Lennart om hur man arbetar med sin hemsida. Utskick ska göras till alla föreningar.

Översättning av medlemsavtal

Inger Adolfsson har tagit reda på att översättning av avtalen skulle kosta 2 kr per ord arabiska och 2 kr 60 öre per ord spanska vid anlitande av en översättningsbyrå. Till detta kommer mervärdesskatten.

Kjell ska ta reda på om vi kan få något statligt stöd eller bidrag från någon fond för att anlita auktoriserad översättare.

Alternativet är att hitta någon inom kolonirörelsen som kan hjälpa till med översättning.

Bestämdes att vi ska fortsätta arbeta för att få avtalen översatta samt även ordningsföreskrifter, stadgar för styrelsearbete och skrifter som koloniförbundet gett ut.

Nästa möte bestämdes till den 5 november kl 18:30 i kolonisternas hus.

I skrivandets stund har mötet flyttats till den 12 november kl 18:00 i kolonisternas hus
då vi ska ha ett gemensamt möte med kommittén för miljö och studier.

Vid pennan/tangenten
Anne-Christine Ekgren

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv