en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 1 Okt.

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid:
2012-10-01 kl 18:30
Plats:
Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:
Lennart Engstrand
Anne-Christine Ekgren
Inger Adolfsson
Kjell Eklind
Frånvarande:
Annika Stigmark
Conny Mörke
Helga Holmkvist

Minnesanteckningar

Förslag har lämnats till styrelsen om att samtliga fem kommittéer skall ha ett kort referat eller sammandrag från sina möten på hemsidan.

Hemsidor och teknik

Kommittén ska ordna informationsmöten under november för föreningarna där Conny ska informera om hur man arbetar med Facebook och Lennart om hur man arbetar med sin hemsida. Utskick ska göras till alla föreningar.

Översättning av medlemsavtal

Inger Adolfsson har tagit reda på att översättning av avtalen skulle kosta 2 kr per ord arabiska och 2 kr 60 öre per ord spanska vid anlitande av en översättningsbyrå. Till detta kommer mervärdesskatten.

Kjell ska ta reda på om vi kan få något statligt stöd eller bidrag från någon fond för att anlita auktoriserad översättare.

Alternativet är att hitta någon inom kolonirörelsen som kan hjälpa till med översättning.

Bestämdes att vi ska fortsätta arbeta för att få avtalen översatta samt även ordningsföreskrifter, stadgar för styrelsearbete och skrifter som koloniförbundet gett ut.

Nästa möte bestämdes till den 5 november kl 18:30 i kolonisternas hus.

I skrivandets stund har mötet flyttats till den 12 november kl 18:00 i kolonisternas hus
då vi ska ha ett gemensamt möte med kommittén för miljö och studier.

Vid pennan/tangenten
Anne-Christine Ekgren

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv