en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 1 Okt.

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid:
2012-10-01 kl 18:30
Plats:
Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:
Lennart Engstrand
Anne-Christine Ekgren
Inger Adolfsson
Kjell Eklind
Frånvarande:
Annika Stigmark
Conny Mörke
Helga Holmkvist

Minnesanteckningar

Förslag har lämnats till styrelsen om att samtliga fem kommittéer skall ha ett kort referat eller sammandrag från sina möten på hemsidan.

Hemsidor och teknik

Kommittén ska ordna informationsmöten under november för föreningarna där Conny ska informera om hur man arbetar med Facebook och Lennart om hur man arbetar med sin hemsida. Utskick ska göras till alla föreningar.

Översättning av medlemsavtal

Inger Adolfsson har tagit reda på att översättning av avtalen skulle kosta 2 kr per ord arabiska och 2 kr 60 öre per ord spanska vid anlitande av en översättningsbyrå. Till detta kommer mervärdesskatten.

Kjell ska ta reda på om vi kan få något statligt stöd eller bidrag från någon fond för att anlita auktoriserad översättare.

Alternativet är att hitta någon inom kolonirörelsen som kan hjälpa till med översättning.

Bestämdes att vi ska fortsätta arbeta för att få avtalen översatta samt även ordningsföreskrifter, stadgar för styrelsearbete och skrifter som koloniförbundet gett ut.

Nästa möte bestämdes till den 5 november kl 18:30 i kolonisternas hus.

I skrivandets stund har mötet flyttats till den 12 november kl 18:00 i kolonisternas hus
då vi ska ha ett gemensamt möte med kommittén för miljö och studier.

Vid pennan/tangenten
Anne-Christine Ekgren

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv