en region i Koloniträdgårdsförbundet

INBJUDAN TILL VÄRDERINGSKURS 2016

Till värderare i stugföreningar anslutna till FSSK

 

Förberedande kurs:                 3 maj för nya värderare
Grundkurs:                              12 och 14 maj ”värdering i teori och praktik”
Frivillig vidareutbildning:       18 maj värderingsverktygets teknik
                                                                                                   

Förberedande kurs är till för nya värderare. Den genomförs tisdagen den 3 maj kl. 18:00-20:30 i Kolonisternas Hus. Kaffe/te serveras före kursen (17:30). Kursen är obligatorisk för blivande/nya värderare och tar upp riktlinjer/an­visningar och hjälpmedel. De nya värderare som deltar ska också delta i grundkursen.

Grundkursen är till för de som gått den förberedande kursen. Även aktiva värderare rekommenderas att genomgå grundkursen vart tredje år, för att inhämta nyheter och utbyta erfarenheter. Grundkursen genomförs i Listuddens koloniområde (samling i föreningshuset). Det finns begränsat antal kursplatser, dock kommer vi se till att minst en deltagare från de anmälda föreningarna får plats.

  • 12 maj 18:00-20:30 Teori (kaffe/te serveras 17:30)
  • 14 maj 09:45-15:30 Praktik (lättare lunch 12:00-13:00)

Frivillig vidareutbildning är till för alla som behöver extra hjälp med värderingsverktyget som används (excelprogrammet). Den genomförs onsdagen den 18 maj kl. 18:00-20:30 i Kolonisternas hus. Den som inte deltar i årets värderingskurs, men är intresserad av denna kurs kan i mån av plats få delta. Vidareutbildningen är avgiftsfri.

Kursavgiften 500:-/deltagare sätts in på FSSKs plusgiro 19 23 81-2. För förening som inte tillhör FSSK är avgiften 700:-/deltagare och deltagare tas emot i mån av plats. Kursavgift skall vara FSSK tillhanda senast 22 april. Inbetald avgift återbetalas endast om anmäld deltagare ej kan beredas plats.

Kursanmälan görs på bifogad blankett, som sänds med e-post till vu@fssk.se eller med vanlig post till FSSK, Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20, 112 51 Stockholm senast 22 april. Hämta anmälningsblankett.  Bekräftelse skickas via e-brev.

FSSKs värderingsmaterial 2016, skickas som vanligt med e-post till stugföreningarnas styrelser i slutet av mars. Kursdeltagare ska ha tagit del av detta material före kursen. Se FSSKs hemsida för närmare information om respektive utbildningsplats.

 

VARMT VÄLKOMNA!


FSSKs kommitté för värderingsfrågor
E-post för anmälan och frågor: vu@fssk.se

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv