en region i Koloniträdgårdsförbundet

INBJUDAN TILL VÄRDERINGSKURS 2014

2014-03-10
Till Stugföreningar anslutna till FSSK; styrelser och värderare

Värderingskursens två huvudavsnitt (värdering i teori och praktik) genomförs i Skarpnäcks koloniområde den 8 och 18 maj. För nya värderare och styrelsens firmatecknare för värdering finns i år en introduktionskväll den 28 april i Kolonis-ternas Hus. Avsnittet är obligatoriskt för blivande värderare och tar upp riktlinjer/an-visningar, hjälpmedel vi använder och den växtinformation som ingår i kursen. Nya värderare som deltar den här kvällen ska också delta i de två huvudavsnitten i Skarp-näcks koloniområde. Även firmatecknare är givetvis välkomna. Värderare bör genomgå värderingsutbildning vart tredje år för att hålla kunskaperna aktuella.

Måndagen den 28 april kl. 18 till ca 20.30 har vi ”nybörjarkursen” i Kolonisternas Hus. Kaffe/Te serveras före kursen, d.v.s. mellan kl. 17 och 18. I det här kursavsnit-tet ingår också växtinformation av Solveig Sidblad från Koloniträdgårdsförbundet. Du som deltar i detta kursavsnitt ska också delta i ”huvudkursens” två avsnitt.

Torsdagen den 8 maj kl. 18.00 till ca 20.30 har vi teoridelen om värdering i Skarpnäcks koloniområdes föreningshus. Under kvällen ger Anders Nordmark oss även information om de juridiska regler som gäller för värderare. Kaffe/Te serveras före kursen, d.v.s. mellan kl. 17.30 och 18.

Söndagen den 18 maj kl. 10 till ca 15.30 äger den praktiska värderingsdelen rum i Skarpnäcks koloniområde. Samling vid föreningshuset. Mitt på dagen serveras en lättare lunch.

Utbildning i värderingsverktygets teknik, lika tidigare år, kommer inte att ske den 8 och 18 maj. Om intresse finns kommer vi i stället att ha en utbildningskväll om verktyget under vecka 20. Anmälan sker när vi ses den 28 april och 8 maj. Om du inte deltar i årets värderingskurs men är intresserad av utbildningen i värderingsverk-tyget kan du skicka en intresseanmälan till e-postadress vu@fssk.se före 15 april.

Kursavgiften 500:-/deltagare sätts in på FSSKs plusgiro 19 23 81-2. För förening som inte tillhör FSSK är avgiften 700:-/deltagare och deltagare tas emot i mån av plats. Anmälan och kursavgift skall vara FSSK tillhanda senast den 15 april. Inbetald avgift återbetalas inte.

Kursanmälan görs på bifogade blankett som sänds med e-post till vu@fssk.se eller med post till FSSK, Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20, 112 51 Stockholm före 2014-04-15. Anmälningsblankett bifogas och finns även på FSSKs hemsida. Bekräftelse skickas via e-brev cirka en vecka före första kursavsnittet.

FSSKs värderingsmaterial 2014 skickas med e-post till stugföreningarnas styrelser i slutet av mars. Det är bra om kursdeltagare har tagit del av detta material före kursen. Se FSSKs hemsida för information om respektive utbildningsplats..

VARMT VÄLKOMNA!
FSSKs kommitté för värderingsfrågor
E-post: vu@fssk.se för anmälan och frågor.

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv