en region i Koloniträdgårdsförbundet

INBJUDAN TILL VÄRDERINGSKURS 2014

2014-03-10
Till Stugföreningar anslutna till FSSK; styrelser och värderare

Värderingskursens två huvudavsnitt (värdering i teori och praktik) genomförs i Skarpnäcks koloniområde den 8 och 18 maj. För nya värderare och styrelsens firmatecknare för värdering finns i år en introduktionskväll den 28 april i Kolonis-ternas Hus. Avsnittet är obligatoriskt för blivande värderare och tar upp riktlinjer/an-visningar, hjälpmedel vi använder och den växtinformation som ingår i kursen. Nya värderare som deltar den här kvällen ska också delta i de två huvudavsnitten i Skarp-näcks koloniområde. Även firmatecknare är givetvis välkomna. Värderare bör genomgå värderingsutbildning vart tredje år för att hålla kunskaperna aktuella.

Måndagen den 28 april kl. 18 till ca 20.30 har vi ”nybörjarkursen” i Kolonisternas Hus. Kaffe/Te serveras före kursen, d.v.s. mellan kl. 17 och 18. I det här kursavsnit-tet ingår också växtinformation av Solveig Sidblad från Koloniträdgårdsförbundet. Du som deltar i detta kursavsnitt ska också delta i ”huvudkursens” två avsnitt.

Torsdagen den 8 maj kl. 18.00 till ca 20.30 har vi teoridelen om värdering i Skarpnäcks koloniområdes föreningshus. Under kvällen ger Anders Nordmark oss även information om de juridiska regler som gäller för värderare. Kaffe/Te serveras före kursen, d.v.s. mellan kl. 17.30 och 18.

Söndagen den 18 maj kl. 10 till ca 15.30 äger den praktiska värderingsdelen rum i Skarpnäcks koloniområde. Samling vid föreningshuset. Mitt på dagen serveras en lättare lunch.

Utbildning i värderingsverktygets teknik, lika tidigare år, kommer inte att ske den 8 och 18 maj. Om intresse finns kommer vi i stället att ha en utbildningskväll om verktyget under vecka 20. Anmälan sker när vi ses den 28 april och 8 maj. Om du inte deltar i årets värderingskurs men är intresserad av utbildningen i värderingsverk-tyget kan du skicka en intresseanmälan till e-postadress vu@fssk.se före 15 april.

Kursavgiften 500:-/deltagare sätts in på FSSKs plusgiro 19 23 81-2. För förening som inte tillhör FSSK är avgiften 700:-/deltagare och deltagare tas emot i mån av plats. Anmälan och kursavgift skall vara FSSK tillhanda senast den 15 april. Inbetald avgift återbetalas inte.

Kursanmälan görs på bifogade blankett som sänds med e-post till vu@fssk.se eller med post till FSSK, Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20, 112 51 Stockholm före 2014-04-15. Anmälningsblankett bifogas och finns även på FSSKs hemsida. Bekräftelse skickas via e-brev cirka en vecka före första kursavsnittet.

FSSKs värderingsmaterial 2014 skickas med e-post till stugföreningarnas styrelser i slutet av mars. Det är bra om kursdeltagare har tagit del av detta material före kursen. Se FSSKs hemsida för information om respektive utbildningsplats..

VARMT VÄLKOMNA!
FSSKs kommitté för värderingsfrågor
E-post: vu@fssk.se för anmälan och frågor.

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv