en region i Koloniträdgårdsförbundet

Inbjudan till värderingskurs 2013

Till FSSKs stugföreningar; styrelser och värderare

Värderingskursen genomförs i år i koloniträdgårdsföreningarna Stora Mossen (värdering i teori och praktik) och Listudden (värdering av växter och värderingsjuridik). Kursen är alltså indelad i tre avsnitt i år. Kursanmälan förutsätter deltagande i alla tre kursavsnitten. Värderare bör genomgå värderings-utbildning vart tredje år för att hålla kunskaperna aktuella.

Onsdagen den 24 april kl. 18 till ca 20.30 har vi teoridelen i Stora Mossens föreningshus. Koloniföreningen finns i västra delen av Stockholm. Kaffe/Te och smörgås serveras före kursens början, d.v.s. mellan kl. 17 och 18.

Lördag den 27 april kl. 10 till ca 15 äger den praktiska delen rum i Stora Mossens koloniområde. Kaffe/Te och bulle serveras i koloniföreningens föreningshus före kursens början (från kl 9.00). Mitt på dagen serveras en lättare lunch.

Onsdagen den 15 maj, kl. 18 till ca 20.30
har vi växtinformation och växtvärdering med Solveig Sidblad samt juridik för värderare med Anders Nordmark. Båda från Koloniträdgårdsförbundet. Det här kursavsnittet hålls på Listuddens koloniområde i södra Stockholm och kaffe/te serveras i deras föreningshus före kursens början, d.v.s. mellan kl. 17 och 18.
Se FSSKs hemsida för mer information om resp. utbildningsplats/koloniområde.

Kursavgiften är 400:-/deltagare och den sätts in på FSSKs plusgiro 19 23 81-2
. För koloniförening som inte tillhör FSSK är avgiften 600:-/deltagare och deltagare tas emot i mån av plats. Anmälan och kursavgift skall vara FSSK tillhanda senast den 15 april. Inbetald avgift återbetalas inte. (Undantag om plats inte kan beredas.)

Kursanmälan görs på bifogade blankett
som skickas till FSSK, Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20, 112 51 Stockholm eller med e-post till vu@fssk.se före 2013-04-15. Anmälningsblankett finns även på FSSKs hemsida. Bekräftelse skickas via e-brev cirka en vecka före första kursavsnittet.
FSSKs material ”Priser, anvisningar och regler vid värdering av kolonistuga med byggnad” som gäller fr.o.m. 2013-04-01 är under distribution via e-post inom kort. Vi ser gärna att kursdeltagarna har tagit del av detta material före kursen.

VÄLKOMNA!
FSSKs kommitté för värderingsfrågor
E-post: vu@fssk.se
Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv