en region i Koloniträdgårdsförbundet

Inbjudan till uppföljningsträff för värderare

Till Koloniföreningens ordförande och/eller kontaktperson för värderingar
samt värderare i FSSKs stugföreningar.

Inbjudan till uppföljningsträff och erfarenhetsutbyte om FSSKs värderingsmaterial/-program och utbildning för värderare.

Inför vårt arbete med uppdatering och översyn av FSSKs värderingsmaterial inbjuder vi aktiva värderare till uppföljningsträff antingen måndag den 11 november eller torsdag den 14 november 2013. Båda träffarna äger rum i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20, med start klockan 18.00.

Aktiva värderares synpunkter på såväl prislistor som hur materialet fungerar är av stort värde för oss. Önskade prisjusteringar, vad saknas (t.ex. tv-antenn) och vad bör tas bort, är frågor vi vill diskutera. Vi tror att erfarenhetsutbyte är en bra form för att vidareutveckla både värderarrollen och värderingsmaterialet/-programmet. Kom och dela med dig av dina erfarenheter och synpunkter! Sänd gärna frågor i förväg tillsammans med anmälan.

Vi behöver dessutom en testpanel för prov av nya versioner av värderings-programmet. Detta för att om möjligt undvika de tekniska problem vi har haft under senare år. Anmäl deltagande till vår e-postadress vu@fssk.se. Ange även operativsystem och applikation som du använder för värderingsprogrammet.

Anmäl deltagare till uppföljningsträffen i e-brev till vu@fssk.se eller i ett brev till Värderingskommittén, Kolonisterna Hus, Hornsbergs strand 20, 112 51 Stockholm. Ange koloniförening samt namn, e-postadress och telefonnummer till värderare som anmäls. Kom också ihåg att ange vilken dag anmälan avser.

Vi har ett visst antal platser i vår lokal och kan därför behöva begränsa antalet deltagare genom att byta dag i förhållande till önskemål. Om detta måste ske tar vi kontakt med berörda personer via e-post/telefon. Träffen är utan kostnad.

Vi emotser föreningens anmälan senast den 4 november.

Varmt välkomna!
Med vänlig hälsning
FSSKs kommitté för värderingsfrågor
Stig A Olsson
Sammankallande i kommittén
Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv