en region i Koloniträdgårdsförbundet

FSSK:s kommittémöte för miljö och studier, 3/2-16

Närvarande: Monica Karlsson, Gunilla Göran, Örjan Sjödin, Kjell Eklind och Birgitta Sandström Lagercrantz

 

Ur protokollet:

 • Blanketterna för ansökan om resp redovisning av studiestöd behöver vidareutvecklas för bli lättare att hantera. Förslag hade arbetats fram av Gunilla och Kjell och skriftliga synpunkter från Birgitta; den måste göras digital på riktigt dvs så att man kan fylla i on-line och skicka in via länk och gärna få ett svarsmejl, även bör designen göras om och ev något fält tas bort och avsnittet om Regler omarbetas – känns gammalt. För de som vill skicka med brev – det står idag fel postnummer i adressen till Kolonisternas Hus. Målsättning att blanketten för redovisning ska vara klar när beslut om bidragstilldelning fattats.
 • Lennart från info-kommittén bjuds in till nästa möte för en gemensam diskussion om blanketter, samordning av adresslistor mm
 • Olika föreslagna kurser inför hösten- valberedning, föreslogs vilande, prio är kassörskurs, 2 träffar. Generellt bör vi ha en framförhållning på ca ett halvår när vi informerar om kurser och studietillfällen.

 

 • Genomförda kurser sedan förra mötet – Regler och avtal
 • Planerade och pågående kurser under våren-
 • Regler och avtal (pågående, andra omgången)
 • Odlarskolan, start 16 mars, hittills är 17 personer anmälda. Absolut sista dag föranmälan (styrelsen anmäler) är 10/2 för att möjliggöra inköp av kurslitteratur mm. Många av föreläsarna ställer upp till mycket rabatterade priser och Gunilla påpekade att vi måste lyfta dem och andra samarbetspartners i tidningen och andra sammanhang.
 • Höstens utbildningar-
 • Styrelseutbildning, 2 tillfällen i november- Anders tillfrågas
 • Kassörskurs, 2 tillfällen v 38, 39 – Kerstin Keller tillfråghas
 • Träff för studie-odlingsansvariga – uppföljning av föregående med fokus på biologisk mångfald (Kjell), v 43
 • Stockholms biokolprojekt- Långholmen är inbjudna att delta, ska beslutas på nästa styrelsemöte. Birgitta föreslog en kontakt med Koloniträdgården/Ulrika för en artikel i frågan
 • Kjell underströk vikten av att föreningarna rapporterar om sina evenemang på ”den gröna blanketten” tillbaka till Studiefrämjandet. Detta gäller alla aktiviteter av folkbildande karaktär – det är utifrån dem vi tilldelas anslag från Jordbruksverket.
 • Förslag på mötesdatum för kommittén- 8/3, 19/4, 31/5
Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv