en region i Koloniträdgårdsförbundet

FSSK:s kommittémöte för miljö och studier, 3/2-16

Närvarande: Monica Karlsson, Gunilla Göran, Örjan Sjödin, Kjell Eklind och Birgitta Sandström Lagercrantz

 

Ur protokollet:

 • Blanketterna för ansökan om resp redovisning av studiestöd behöver vidareutvecklas för bli lättare att hantera. Förslag hade arbetats fram av Gunilla och Kjell och skriftliga synpunkter från Birgitta; den måste göras digital på riktigt dvs så att man kan fylla i on-line och skicka in via länk och gärna få ett svarsmejl, även bör designen göras om och ev något fält tas bort och avsnittet om Regler omarbetas – känns gammalt. För de som vill skicka med brev – det står idag fel postnummer i adressen till Kolonisternas Hus. Målsättning att blanketten för redovisning ska vara klar när beslut om bidragstilldelning fattats.
 • Lennart från info-kommittén bjuds in till nästa möte för en gemensam diskussion om blanketter, samordning av adresslistor mm
 • Olika föreslagna kurser inför hösten- valberedning, föreslogs vilande, prio är kassörskurs, 2 träffar. Generellt bör vi ha en framförhållning på ca ett halvår när vi informerar om kurser och studietillfällen.

 

 • Genomförda kurser sedan förra mötet – Regler och avtal
 • Planerade och pågående kurser under våren-
 • Regler och avtal (pågående, andra omgången)
 • Odlarskolan, start 16 mars, hittills är 17 personer anmälda. Absolut sista dag föranmälan (styrelsen anmäler) är 10/2 för att möjliggöra inköp av kurslitteratur mm. Många av föreläsarna ställer upp till mycket rabatterade priser och Gunilla påpekade att vi måste lyfta dem och andra samarbetspartners i tidningen och andra sammanhang.
 • Höstens utbildningar-
 • Styrelseutbildning, 2 tillfällen i november- Anders tillfrågas
 • Kassörskurs, 2 tillfällen v 38, 39 – Kerstin Keller tillfråghas
 • Träff för studie-odlingsansvariga – uppföljning av föregående med fokus på biologisk mångfald (Kjell), v 43
 • Stockholms biokolprojekt- Långholmen är inbjudna att delta, ska beslutas på nästa styrelsemöte. Birgitta föreslog en kontakt med Koloniträdgården/Ulrika för en artikel i frågan
 • Kjell underströk vikten av att föreningarna rapporterar om sina evenemang på ”den gröna blanketten” tillbaka till Studiefrämjandet. Detta gäller alla aktiviteter av folkbildande karaktär – det är utifrån dem vi tilldelas anslag från Jordbruksverket.
 • Förslag på mötesdatum för kommittén- 8/3, 19/4, 31/5
Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv