en region i Koloniträdgårdsförbundet

FSSK:s kommittémöte för miljö och studier, 3/2-16

Närvarande: Monica Karlsson, Gunilla Göran, Örjan Sjödin, Kjell Eklind och Birgitta Sandström Lagercrantz

 

Ur protokollet:

 • Blanketterna för ansökan om resp redovisning av studiestöd behöver vidareutvecklas för bli lättare att hantera. Förslag hade arbetats fram av Gunilla och Kjell och skriftliga synpunkter från Birgitta; den måste göras digital på riktigt dvs så att man kan fylla i on-line och skicka in via länk och gärna få ett svarsmejl, även bör designen göras om och ev något fält tas bort och avsnittet om Regler omarbetas – känns gammalt. För de som vill skicka med brev – det står idag fel postnummer i adressen till Kolonisternas Hus. Målsättning att blanketten för redovisning ska vara klar när beslut om bidragstilldelning fattats.
 • Lennart från info-kommittén bjuds in till nästa möte för en gemensam diskussion om blanketter, samordning av adresslistor mm
 • Olika föreslagna kurser inför hösten- valberedning, föreslogs vilande, prio är kassörskurs, 2 träffar. Generellt bör vi ha en framförhållning på ca ett halvår när vi informerar om kurser och studietillfällen.

 

 • Genomförda kurser sedan förra mötet – Regler och avtal
 • Planerade och pågående kurser under våren-
 • Regler och avtal (pågående, andra omgången)
 • Odlarskolan, start 16 mars, hittills är 17 personer anmälda. Absolut sista dag föranmälan (styrelsen anmäler) är 10/2 för att möjliggöra inköp av kurslitteratur mm. Många av föreläsarna ställer upp till mycket rabatterade priser och Gunilla påpekade att vi måste lyfta dem och andra samarbetspartners i tidningen och andra sammanhang.
 • Höstens utbildningar-
 • Styrelseutbildning, 2 tillfällen i november- Anders tillfrågas
 • Kassörskurs, 2 tillfällen v 38, 39 – Kerstin Keller tillfråghas
 • Träff för studie-odlingsansvariga – uppföljning av föregående med fokus på biologisk mångfald (Kjell), v 43
 • Stockholms biokolprojekt- Långholmen är inbjudna att delta, ska beslutas på nästa styrelsemöte. Birgitta föreslog en kontakt med Koloniträdgården/Ulrika för en artikel i frågan
 • Kjell underströk vikten av att föreningarna rapporterar om sina evenemang på ”den gröna blanketten” tillbaka till Studiefrämjandet. Detta gäller alla aktiviteter av folkbildande karaktär – det är utifrån dem vi tilldelas anslag från Jordbruksverket.
 • Förslag på mötesdatum för kommittén- 8/3, 19/4, 31/5
Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv