en region i Koloniträdgårdsförbundet

FSSK Framtidskommitté minnesanteckningar 150311

Tid:                150311 kl 18.30-20
Plats:             Kolonisternas Hus
Närvarande:  Conny Mörke, Monica Breidensjö, Tove Kristiansen, Lidia Sjökvist
Förhinder      Lena Berg, Urban Ryadal

 1. Mötet öppnades och Conny Mörke valdes till ordförande och Monica Breidensjö till sekreterare.
 2. Anteckningarna från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.
 3. Läget beträffande planeringen av politikervandringarna gicks igenom
  • Årstafältet har sagt ja
  • Iris – vi väntar på svar
  • Söderbrunn och Skarpnäck: Conny kontaktar Lena
  • Igelbäcken ska återkomma på söndag
  • Långholmen – Monica kontaktar Urban
  • Inbjudan från oss ska sändas till berörda stadsdelsnämnder, trafiknämnden, stadsbyggnadskontoret, exploateringsnämnden och miljönämnden.
  • Inga föreningar som velat visa upp sig har blivit utan tillfälle till det.
 4. Ett eventuellt möte med exploateringskontoret får vi återkomma till efter Forums möte med dem den 19/3. Vi diskuterade också behovet av att få idéer från föreningarna om var nya koloniområden kan byggas och om det går att bygga ut befintliga områden. Det är också viktigt att föreningarna visar upp sig, t ex genom att bjuda in politiker och tjänstemän vid fester.
 5. Kommittén beslöt att åter sammanträda den 16 april kl 18.30 i Kolonisternas Hus.
 6. Mötet avslutas

 

 

 

 

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv