en region i Koloniträdgårdsförbundet

FSSK Framtidskommitté minnesanteckningar 150311

Tid:                150311 kl 18.30-20
Plats:             Kolonisternas Hus
Närvarande:  Conny Mörke, Monica Breidensjö, Tove Kristiansen, Lidia Sjökvist
Förhinder      Lena Berg, Urban Ryadal

 1. Mötet öppnades och Conny Mörke valdes till ordförande och Monica Breidensjö till sekreterare.
 2. Anteckningarna från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.
 3. Läget beträffande planeringen av politikervandringarna gicks igenom
  • Årstafältet har sagt ja
  • Iris – vi väntar på svar
  • Söderbrunn och Skarpnäck: Conny kontaktar Lena
  • Igelbäcken ska återkomma på söndag
  • Långholmen – Monica kontaktar Urban
  • Inbjudan från oss ska sändas till berörda stadsdelsnämnder, trafiknämnden, stadsbyggnadskontoret, exploateringsnämnden och miljönämnden.
  • Inga föreningar som velat visa upp sig har blivit utan tillfälle till det.
 4. Ett eventuellt möte med exploateringskontoret får vi återkomma till efter Forums möte med dem den 19/3. Vi diskuterade också behovet av att få idéer från föreningarna om var nya koloniområden kan byggas och om det går att bygga ut befintliga områden. Det är också viktigt att föreningarna visar upp sig, t ex genom att bjuda in politiker och tjänstemän vid fester.
 5. Kommittén beslöt att åter sammanträda den 16 april kl 18.30 i Kolonisternas Hus.
 6. Mötet avslutas

 

 

 

 

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv