en region i Koloniträdgårdsförbundet

FSSK Framtidskommitté minnesanteckningar 150311

Tid:                150311 kl 18.30-20
Plats:             Kolonisternas Hus
Närvarande:  Conny Mörke, Monica Breidensjö, Tove Kristiansen, Lidia Sjökvist
Förhinder      Lena Berg, Urban Ryadal

 1. Mötet öppnades och Conny Mörke valdes till ordförande och Monica Breidensjö till sekreterare.
 2. Anteckningarna från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.
 3. Läget beträffande planeringen av politikervandringarna gicks igenom
  • Årstafältet har sagt ja
  • Iris – vi väntar på svar
  • Söderbrunn och Skarpnäck: Conny kontaktar Lena
  • Igelbäcken ska återkomma på söndag
  • Långholmen – Monica kontaktar Urban
  • Inbjudan från oss ska sändas till berörda stadsdelsnämnder, trafiknämnden, stadsbyggnadskontoret, exploateringsnämnden och miljönämnden.
  • Inga föreningar som velat visa upp sig har blivit utan tillfälle till det.
 4. Ett eventuellt möte med exploateringskontoret får vi återkomma till efter Forums möte med dem den 19/3. Vi diskuterade också behovet av att få idéer från föreningarna om var nya koloniområden kan byggas och om det går att bygga ut befintliga områden. Det är också viktigt att föreningarna visar upp sig, t ex genom att bjuda in politiker och tjänstemän vid fester.
 5. Kommittén beslöt att åter sammanträda den 16 april kl 18.30 i Kolonisternas Hus.
 6. Mötet avslutas

 

 

 

 

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv