en region i Koloniträdgårdsförbundet

INBJUDAN TILL VÄRDERINGSKURS 2015.

Till Stugföreningar anslutna till FSSK: styrelser och värderare.

INBJUDAN TILL VÄRDERINGSKURS 2015.
Förberedande kurs: 21 april för nya värderare och firmatecknare.
Grundkurs: 28 april och 2 maj ”Värdering i teori och praktik”.
Frivillig vidareutbildning: 7 maj värderingsverktygets teknik.

Förberedande kurs; är till för nya värderare och firmatecknare för värdering. Den
genomförs tisdagen den 21 april kl.18.00 till ca 20.30 i Kolonisternas Hus. Kaffe/Te
serveras före kursen, d.v.s. mellan kl.17:00 och 18:00. Kursen är obligatorisk för
blivande/nya värderare och tar upp riktlinjer/anvisningar och de hjälpmedel vi använder.
I kursen ingår även växtinformation av Solveig Sidblad från Koloniträdgårdsförbundet.
De nya värderare som deltar ska också delta i grundkursen.

Grundkursen; är till för de som gått den förberedande kursen, men även aktiva
värderare bör genomgå grundkursen vart tredje år för att hålla kunskaperna aktuella.
Grundkursen ”Värdering i teori och praktik” genomförs i Riksby koloniområde:
• 28 april
o 18:00-20:30 (teori i Riksby koloniföreningshus), kaffe/te serveras 17:30.
• 2 maj
o 09:45-15:30 (praktik i Riksbys koloniområde), samling vid föreningshuset.
Vi serverar en lättare lunch mitt på dagen.

Frivillig vidareutbildning; är till för alla som behöver extra hjälp med värderingsverktyget
som används (excelprogrammet). Den genomförs torsdagen den 7 maj kl. 18:00-20:30 i
Kolonisternas Hus. Den som inte deltar i årets värderingskurs, men är intresserad av
denna kurs kan i mån av plats få delta. Avsnittet är avgiftsfritt. Anmälan sker på bifogade
blankett.
Kursavgiften 500:-/deltagare sätts inpå FSSK:s plusgiro 192381-2. För förening som inte
tillhör FSSK är avgiften 700:-/deltagare och deltagare tas emot i mån av plats. Anmälan
och kursavgift skall vara FSSK tillhanda senast 10 april. Inbetald avgift återbetalas inte.
Kursanmälan görs på blankett som sänds med e-post till vu@fssk.se eller med
vanlig post till FSSK, Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20, 112 51 Stockholm före
2015-04-10. Anmälningsblankett finns även på FSSKs hemsida. Bekräftelse skickas via
e-post.

FSSKs värderingsmaterial 2015 skickas som vanligt med e-post till stugföreningarnas
styrelser i slutet av mars. Kursdeltagare ska ha tagit del av detta material före kursen.
Se FSSKs hemsida för närmare information om respektive utbildningsplats..

VARMT VÄLKOMNA!
FSSKs kommitté förvärderingsfrågor
E-post för anmälan och frågor: vu@fssk.se

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv