en region i Koloniträdgårdsförbundet

Detta gör vi

STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

Alla koloniträdgårdsföreningar som är medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet ska också tillhöra en av förbundets regioner. Det är regionerna som hanterar lokala frågor, och föreningar som arrenderar sin mark av Stockholms stad anmäler sitt medlemskap i Stockholms Koloniträdgårdar genom att kontakta förbundet, kansli@koloni.org

FORUM FÖR KOLONITRÄDGÅRDAR  är den plattform där representanter för Stockholms Koloniträdgårdar och stadens tjänstemän diskuterar fram vilka regler som ska gälla i frågor omkring bygglovshantering, utformning av växthus, dagstugor, trädäck, gränsdragning mellan stadens och föreningarnas ansvar med mera.

KOMMITTÉER som väljs på årsmötet tar fram förslag som sedan behandlas av styrelsen och utveckla nyttan av medlemskapet i Stockholms Koloniträdgårdar. De behandlar frågor om fritidsträdgårds- och stugföreningarnas verksamhet, miljöfrågor, kursverksamhet, värderingar inför ägarbyten och aktuell information som förmedlas via hemsidan och cirkulärbladet ”Stockholms-Kolonisten” som går till medlemsföreningarnas styrelser.

NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA TRENDER  som rör trädgårdsodling i allmänhet och koloniverksamhet i synnerhet följs i regeringsförslag, utredningar och forskarrapporter bevakas också.

Arrendeförhandlingar

Stockholms Koloniträdgårdar är Stockholms stads förhandlings/avtalspart i arrendefrågor, och medlemsföreningarna tillämpar därmed likvärdiga stadgar, värderingsprinciper och upplåtelseregler.

Värderingsfrågor

Stockholms Kolonitädgårdars värderingskommitté hanterar de frågor som berör värderingar av kolonistugor, tar fram värderingsmallar och utbildar medlemsföreningarnas värderare. Prislistor och värderingsinformation revideras årligen i samarbete med Stockholms stad. Under perioden 1 maj–30 september kan kommittén bistå de föreningar som saknar egna utbildade värderare.

En säljare som inte är nöjd med den egna föreningens värdering kan begära att Stockholms Kolonitädgårdars värderingskommitté utför en omvärdering, som därefter överlämnas till föreningens styrelse för godkännande. Det är föreningen som beställer omvärderingen, men kostnaden för Stockholms Koloniträdgårdars värdering (f n 2.100 kr) tas ut av säljaren. Skulle inte heller Stockholms Koloniträdgårdars värdering godkännas av säljaren återstår för denna att vända sig till Arrendenämnden i Stockholm för prövning.

Odlingslotter värderas inte inför byte av innehavare.

Mer information om värderingsarbetet finns under ”Styrelseinlogg”. Där finns även värderingsblanketterna. Glömt lösenordet? Mejla till info@sthlmkoloni.se så sänds detta till föreningens postmottagare.

Kurser för förtroendevalda

Varje år anordnar Stockholms Koloniträdgårdar utbildningar för styrelsemedlemmar, värderare och valberedningar.

Studiebidrag till medlemsföreningarna

Genom Stockholms Koloniträdgårdar kan medlemsföreningarna ansöka om bidrag att använda till odlingsrelaterate kurser i föreningens egen regi.  Vi möjliggör även skräddarsydda föreningsutbildningar, bistår vid genomförandet av miljödiplomering och anordnar föreläsningar. I kursverksamheten samarbetar Stockholms Koloniträdgårdar med Studiefrämjandet, som även hjälper föreningarna med studiecirklar, affischer och utskick.

Ansökan om studiebidrag för det kommande årets planerade kurser görs i oktober, och i oktober följande år redovisas kostnaderna för de genomförda kurserna. Då beräknas bidragens storlek varpå de utbetalas. Blanketter för ansökan och redovisning av studiebidrag finns under ”Styrelseinlogg”.  Glömt lösenordet? Mejla till info@sthlmkoloni.se så sänds detta till föreningens postmottagare.

Bevakning av medlemsföreningarnas intressen

Stockholms Koloniträdgårdar bevakar att befintliga koloniträdgårdsområden bevaras och att nya tillkommer samt att planeringen följer Stockholms gröna strategi. När föreningar informerar oss om expropriationshot m m så snart de får höra talas om sådant kan vi alltså vara behjälpliga.

Politiker och tjänstemän vid stadens förvaltningar hålls fortlöpande informerade om koloniverksamhetens betydelse för stadens biologiska mångfald, grönområden, folkhälsan och integrering av nytillkommande stockholmare.

Ansök om medlemskap

Alla koloniträdgårdsföreningar som blir medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet delas in i regioner, och koloniträdgårdsföreningarna i Stockholms stad blir medlemsföreningar i Stockholms Koloniträdgårdar. Ansökan om medlemskap görs hos Koloniträdgårdsförbundet, kansli@koloni.org

Möteslokaler i Kolonisternas Hus

Utan kostnad står två möteslokaler i vårt hus vid Hornsbergs strand året runt till medlemsföreningarnas förfogande. I det största rummet finns plats för ca 20 personer, och det mindre rymmer 9 personer. I trädgården finns en uteplats med gott om plats under spaljétak. Pentry och toalett finns förstås också.

Adressen är Hornsbergs Strand 20 i Stockholm. Dit kommer man med buss 65 eller med T-bana till Stadshagen.

BOKA LOKAL via e-post till info@sthlmkoloni.se

Sök
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls via Zoom 20 maj och föreningsstyrelsernas anmäler nu sina ombud.

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv