en region i Koloniträdgårdsförbundet

Okategoriserade

Info.möte 20/1-2016

Minnesanteckningar från möte med FSSK:s Informationskommitté,
20 januari 2016, kl 18.00
Plats: Gröna stugan, Hornsberg strand
Närvarande:
Anne-Christine Ekgren
Agneta Welander
AnneKristin Johansson
Lennart Engstrand
Kjell Eklind
Inger Adolfsson (vid pennan)

1.Mötets öppnande
Anki hälsade alla välkomna.

2.Kontaktlista för journalister
Kjell föreslog att han via sina kontakter kunde vara till hjälp. Han undersöker och återkommer..

3. Informationsträff för WEBB-ansvariga inom FSSK
Datum 25 februari.
Lennart lägger in alla uppgifter på på hemsidan. Conny Mörke och Kjell har också kontakt i detta ärende.

4. Odlarskola
Åtta gånger planeras, föreläsningar under heldag planeras. Ev någon dag ett studiebesök på Bergianska. Vidare diskuterades kommunikationen mellan Studiefrämjandet och FSSK.

5.Studiedag för FSSK:s styrelse 13 feb
Studiedag gällande ordförandearbetet.

6. Rapport från FSSK
Aktiviteter i samband med Älvsjömässan är på planeringsstadiet.

7. Föreningen Hem och Skola
Rubr förening har fått anslag för att öka intresset för odling bland barn. Kan vara intressant för odlingsföreningar,som har lediga lotter att erbjuda odling för barngrupper.

8. Politikervandrig 2016
Förra årets politikervandring var ett lyckat exempel på att föra ut vår verksamhet till stadens representanter. Framtidsgruppen planerar för liknande aktivitet även i år.

9. Gemensamma möten
Att de olika kommittéerna träffas på gemensamma möten är lärorikt och ett önskemål från vår sida.

10. Nästa möte
Förslag på datum 7 april kl 18.00.

FSSK:s kommittémöte för miljö och studier, 3/2-16

Närvarande: Monica Karlsson, Gunilla Göran, Örjan Sjödin, Kjell Eklind och Birgitta Sandström Lagercrantz

 

Ur protokollet:

 • Blanketterna för ansökan om resp redovisning av studiestöd behöver vidareutvecklas för bli lättare att hantera. Förslag hade arbetats fram av Gunilla och Kjell och skriftliga synpunkter från Birgitta; den måste göras digital på riktigt dvs så att man kan fylla i on-line och skicka in via länk och gärna få ett svarsmejl, även bör designen göras om och ev något fält tas bort och avsnittet om Regler omarbetas – känns gammalt. För de som vill skicka med brev – det står idag fel postnummer i adressen till Kolonisternas Hus. Målsättning att blanketten för redovisning ska vara klar när beslut om bidragstilldelning fattats.
 • Lennart från info-kommittén bjuds in till nästa möte för en gemensam diskussion om blanketter, samordning av adresslistor mm
 • Olika föreslagna kurser inför hösten- valberedning, föreslogs vilande, prio är kassörskurs, 2 träffar. Generellt bör vi ha en framförhållning på ca ett halvår när vi informerar om kurser och studietillfällen.

 

 • Genomförda kurser sedan förra mötet – Regler och avtal
 • Planerade och pågående kurser under våren-
 • Regler och avtal (pågående, andra omgången)
 • Odlarskolan, start 16 mars, hittills är 17 personer anmälda. Absolut sista dag föranmälan (styrelsen anmäler) är 10/2 för att möjliggöra inköp av kurslitteratur mm. Många av föreläsarna ställer upp till mycket rabatterade priser och Gunilla påpekade att vi måste lyfta dem och andra samarbetspartners i tidningen och andra sammanhang.
 • Höstens utbildningar-
 • Styrelseutbildning, 2 tillfällen i november- Anders tillfrågas
 • Kassörskurs, 2 tillfällen v 38, 39 – Kerstin Keller tillfråghas
 • Träff för studie-odlingsansvariga – uppföljning av föregående med fokus på biologisk mångfald (Kjell), v 43
 • Stockholms biokolprojekt- Långholmen är inbjudna att delta, ska beslutas på nästa styrelsemöte. Birgitta föreslog en kontakt med Koloniträdgården/Ulrika för en artikel i frågan
 • Kjell underströk vikten av att föreningarna rapporterar om sina evenemang på ”den gröna blanketten” tillbaka till Studiefrämjandet. Detta gäller alla aktiviteter av folkbildande karaktär – det är utifrån dem vi tilldelas anslag från Jordbruksverket.
 • Förslag på mötesdatum för kommittén- 8/3, 19/4, 31/5

Rapport Fritidsträdgårdsföreningsträffar 2015

Representanter från våra fritidsträdgårdsföreningar bjöds 2015 in till träffar. Det erbjöds tre möjligheter 16 april i Stora Mossens Koloniträdgårdsförening, 23 april i Skarpnäcks koloniträdgårdsförening samt Kolonisternas Hus den 18 november. Stort tack till Stora Mossens och Skarpnäcks förening för att vi fick låna föreningslokalerna!

Tillsammans med ordförande för FSSK Lennart Pöppel diskuterade vi avtalen med staden, stadgefrågor, hur FSSK kan stötta Fritidsträdgårdsföreningarna, vilken hjälp styrelserna kan få m.m.

Vid dessa möten närvarade FSSKs kommitté för Fritidsträdgårdar, Lennart Pöppel och Conny Mörke ifrån FSSK: s styrelse samt representanter ifrån Skarpnäcks Fritidsträdgårdar, Koloniträdgårdsföreningen Gubbkärret, Igelbäckens Koloniförening, Lillsjöns koloniträdgårdsförening, Snösätra södra Koloniträdgårdsförening, Minnebergsskogens Trädgårdsförening, Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening, Hökarängens Friluftsförening, Ärvinge Fritidsträdgårdsförening och Föreningen Täppans Fritidsträdgård.

Vi gick igenom kontrakten med Stockholms Stad som skrevs 2010 däribland vad som gäller vid uppsägning av medlem, medodlarfrågor, överlåtelse av föreningshus, vikten av att allmänheten känner sig välkomna att besöka/promenera i föreningen (Vilket är tillåtet på den allmänna marken/gångar som finns i föreningen) samt vårt ansvar gällande underhåll och tolkning av reinvestering.

Vi berättade om Forum för Koloniträdgårdar som är en mötesplats för information och samarbete om kolonifrågor mellan Stockholms stad och FSSK. Forumet kom till efter beslut i Stockholms kommunfullmäktige. I Forum för Koloniträdgårdar diskuteras kolonifrågor direkt med tjänstemän från olika förvaltningar i staden. Ett övergripande ansvar för kolonifrågor har Stockholms stad lagt på Trafikkontoret, som också är sammankallande. Normalt möts parterna två gånger per år. Exempel på frågor som diskuterats är bygglovshantering, växthusutformning, dagstugor på odlingslotter, trädäck/altan, gränsdragning mellan reinvestering (staden ansvarar) och underhåll (föreningens ansvar) samt revidering av skriften ”Leve koloniträdgården”.

Nya tider och förhållanden i Sverige ställer kolonirörelsen inför nya utmaningar och behov. Vi ser därför att visa regler måste ändras för att hjälpa dagens odlare. Vi diskuterade önskemål om att höja växthusets maxhöjd 1,5 m, möjligheten att få sätta upp skydd emot bl.a. rådjur samt att få bygga små dagstugor på ca 5 kvm (Utan el och vatten).

Vi diskuterade även försäkringsfrågor och toalett tömningens framtid.

Conny Mörke

FSSKs kommitté för Fritidsträdgårdar
sthlmkoloni.se/kommitteer/kommitten-for-fritidstradgardar/

Sök
Styrelsen informerar
MISSBILDADE VÄXTER kan vara orsakat av ogräsmedlet Pyralid i gödsel, vilket drabbat många kolonister i år. Så här ser det ut bilder. Läs FORs rapport om gift i gödsel och anmäl om du drabbats! Meddela detta till info@sthlmkoloni.se också, och glöm inte ange förening.
 
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 
 
FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare. Hämta dokumenten här: Taxering av kolonistugor   Läget i maj 2021   Statistiktabell

 

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en kolonilott i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar runt hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 
 
 
Kurser/studiebidrag
Arkiv