en region i Koloniträdgårdsförbundet

Bryter den röd-gröna majoriteten sitt vallöfte i Farsta?

I Stockholms-Tidningen från den 8 maj finns en artikel angående planerna för bebyggelsen vid Hökarängsbadet i Farsta. I artikeln framför Jan Valeskog (s) att det står 80 ”campingstugor” mot 7000 bostäder.  Detta uttalande är helt galet och visar på den okunnighet som råder om detta ärende bland dem som idag sitter i ledningen för Exploateringsnämnden.  Innan valet uttalade sig den dåvarande röd-gröna oppositionen till stöd för att bevara fritidshusbebyggelsen intill Hökarängsbadet i Farsta. Nu har tydligen tjänstemännen på Exploateringskontoret åter duperat den nya majoriteten om att man måste vräka dessa stugor till förmån för ett antal lyxvillor i strandnära lägen. Att som Jan Valeskog (s) påstå att det står 80 campingstugor mot 7000 bostäder kan närmast betecknas som lögnaktigt. I verkligheten står det i planärendena att man måste vräka de 80 stugorna för att möjliggöra bygget av 50 lägenheter. Det handlar således om att bygga 50 villor/radhus med vägar och små tomter på ett för stockholmarna idag relativt öppet naturområde nära friluftsbadet och sjön Drevviken. De 80 stugorna har stått på detta område sedan 1930-talet och det är idag fritt för vem som helst att ta sig en skogspromenad mellan stugorna och i de natursköna bergsskrevorna på kullen ovanför Perstorpsvägen. Stugägarna arrenderar enbart den yta som stugan står på till skillnad från vad som kommer att vara fallet i framtiden om villabebyggelsen kommer till stånd. Då blir tillgängligheten till området betydligt mer begränsad och en stor del av naturvärdena kommer även att få stryka på foten. Är det idag den röd-gröna majoritetens policy att vräka pensionärer och enkla stockholmare från sina fritidshus utan ersättning eller kompensation för att därigenom kunna bygga 50 strandnära lyxvillor för välbärgade eventuellt nyinflyttade stockholmare?

Stugägarna i Hökarängens friluftsförening som företräder de 80 nuvarande små sommarstugorna har tillsammans med Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar sedan länge varit öppna för att komma överens med Stockholms stad om en ändrad upplåtelseform där stor hänsyn tas till öppenheten i området och väl utvecklade promenadstigar/vägar kan anläggas både på berget och utefter stranden. Detta i likhet med vad som gäller inom de traditionella koloniområdena i Stockholm. Vi ser gärna att området med fritidshusen omvandlas till ett naturreservat där den nuvarande karaktären bibehålls som ett värdefullt natur- och parkområde för de allt fler stockholmarna. Området och fritidshusen kan då skötas på ett liknande sätt som i naturreservatet kring Flatensjön. Stockholm behöver även reservat som påminner om hur Stockholms mindre bemedlade invånare fick möjlighet att tillbringa sina få semesterdagar under mitten av 1900-talet. Stockholms grannkommun Huddinge tar i dagarna upp förslag om att inrätta egna naturreservat runt sjön Drevviken. Ska Stockholm gå tvärs emot och bebygga ytterligare strand- och strandnära naturområden kring Drevviken?

Lennart Pöppel

Ordf i Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar
med 72 medlemsföreningar och ca 7000 medlemmar i Stockholm

Sök
Styrelsen informerar

Aug 2021 
ANALYSERNA AV HÄST- OCH FÅRGÖDSEL visar att de innehåller både
klopyralid, aminopyralid och nykomlingen picloram. Växterna hade ju redan talat sitt tydliga språk, och nu bekräftar analyserna att hästgödseln innehöll
mycket höga nivåer av klopyralid och dessutom picloram. Det gick även att mäta halten av klopyralid i växtproverna. Fårgödslet hade lägre halt klopyralid men tyvärr även aminopyralid. Läs mera här. FOR-analys hästgödsel, FOR-analys tomater, FOR-analys tomatblad, FOR-analys fårgödsel, Bild skadad bondböna.

Stockholms Koloniträdgårdar ställer sig bakom FORs arbete att föra upp frågan till EU och till vårt eget jordbruksdepartement. Senare under året återkommer vi med hur vi alla kan hjälpas för att få pyralid stoppat. För ett stopp är vad som krävs, annars kommer de här gifterna att sippra in i hela kretsloppssystemet. 

Juli 2021
BEKÄMPNINGSMEDEL I GÖDSELPRODUKTER. 
FOR har analyserat organiska gödselmedel, och i mer än hälften fanns rester av bekämpningsmedlen amino- och klopyralid. I testade påsjordar fanns  däremot inga sådana medel. Analysresultaten finns här: FORs pressmeddelande, Analys gödselprodukter och Analys påsjord.
– Så länge amino- och klopyralid är godkända för användning inom EU så finns det en stor risk att detta problem fortsätter, säger FOR i sitt pressmeddelande. Under sommaren fortsätter de analysera prover, också stallgödsel från några av våra medlemsföreningar. 
Fortsättning följer.

Juni 2021
MISSBILDADE VÄXTER kan vara orsakat av ogräsmedlet Pyralid i gödsel, vilket drabbat många kolonister i år. Så här ser det ut bilder. Läs FORs rapport om gift i gödsel och anmäl om du drabbats! Meddela detta till info@sthlmkoloni.se också, och glöm inte ange förening.
 
Maj 2021
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 
 
FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare. Hämta dokumenten här: Taxering av kolonistugor   Läget i maj 2021   Statistiktabell

 

Okt 2020
NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. 
Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en kolonilott i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar runt hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 
 
 
Kurser/studiebidrag
HÖSTENS DIGITALA FÖRELÄSNINGAR 
om biologisk mångfald
 
Max 100 deltagare per föreläsning. Först till kvarn! 
 
Onsdag 6 oktober kl 18–20  
BIOLOGISK MÅNGFALD OCH BIN
Digital föreläsning med Isak Isaksson, biolog vid Naturskyddsföreningens rikskansli. Han har under många år arbetat med biologisk mångfald och är författare till flera böcker. 2018 var han med och startade kampanjen ”Rädda bina”. 
Under denna föreläsningen lär du dig hur man designar sin trädgård eller kolonilott för att gynna vilda pollinatörer – humlor, bin, fjärilar, blomflugor m.fl. Det blir också möjligt att ställa frågor.
Anmälan senast 2021-09-29 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”bin” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 20 oktober kl. 18–20
VARFÖR KOMPOSTERA? 
Digital föreläsning med Daniel Björklund Jonsson, verksamhetschef och rektor vid Skillebyholm, mötesplats och centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling.
Under föreläsningen lär du dig komposteringens  grunder, kompostering av trädgårdsavfall, hushållsavfall, latrin och användning av mullen. Även bokashi och en jämförelse mellan konventionell kompostering och bokashi tas upp. Det blir också möjligt att ställa frågor.
Anmälan senast 2021-10-13 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”kompost” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 27 oktober kl. 18–20 
HUR DESIGNAR MAN EN ÖRTKRYDDGÅRD? 
Digital föreläsning med Efva Kinnerfors, styrelseledamot i Svenska Örtasällskapet. Hennes firma ”Efvas örter” erbjuder föreläsningar, workshops och rådgivning. Blogg, youtubekanal, fb och insta under samma namn.
Under föreläsningen lär du dig hur man odlar örter i vårt klimat, vad som är rätt jord för örtodling, hur örter ska bevattnas och om egenskaper hos olika örter.
Anmälan senast 2021-10-20 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”örter” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 3 november kl. 18–20 
HUR KAN VI HANTERA FÖR MYCKET OCH FÖR LITE VATTEN 
VID ODLING?
Digital föreläsning med Ingrid Wesström, forskare vid Statens Lantbruksuniversitet. Ingrid arbetar med vattenfrågor i odlingslandskap på fältnivå. 
Under föreläsningen lär du dig hur du kan ta tillvara, lagra, distribuera och använda regnvatten för att skapa en hållbar, klimatsmart trädgård.
Anmälan senast 2021-10-27
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”vatten” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
Arkiv