en region i Koloniträdgårdsförbundet

Bryter den röd-gröna majoriteten sitt vallöfte i Farsta?

I Stockholms-Tidningen från den 8 maj finns en artikel angående planerna för bebyggelsen vid Hökarängsbadet i Farsta. I artikeln framför Jan Valeskog (s) att det står 80 ”campingstugor” mot 7000 bostäder.  Detta uttalande är helt galet och visar på den okunnighet som råder om detta ärende bland dem som idag sitter i ledningen för Exploateringsnämnden.  Innan valet uttalade sig den dåvarande röd-gröna oppositionen till stöd för att bevara fritidshusbebyggelsen intill Hökarängsbadet i Farsta. Nu har tydligen tjänstemännen på Exploateringskontoret åter duperat den nya majoriteten om att man måste vräka dessa stugor till förmån för ett antal lyxvillor i strandnära lägen. Att som Jan Valeskog (s) påstå att det står 80 campingstugor mot 7000 bostäder kan närmast betecknas som lögnaktigt. I verkligheten står det i planärendena att man måste vräka de 80 stugorna för att möjliggöra bygget av 50 lägenheter. Det handlar således om att bygga 50 villor/radhus med vägar och små tomter på ett för stockholmarna idag relativt öppet naturområde nära friluftsbadet och sjön Drevviken. De 80 stugorna har stått på detta område sedan 1930-talet och det är idag fritt för vem som helst att ta sig en skogspromenad mellan stugorna och i de natursköna bergsskrevorna på kullen ovanför Perstorpsvägen. Stugägarna arrenderar enbart den yta som stugan står på till skillnad från vad som kommer att vara fallet i framtiden om villabebyggelsen kommer till stånd. Då blir tillgängligheten till området betydligt mer begränsad och en stor del av naturvärdena kommer även att få stryka på foten. Är det idag den röd-gröna majoritetens policy att vräka pensionärer och enkla stockholmare från sina fritidshus utan ersättning eller kompensation för att därigenom kunna bygga 50 strandnära lyxvillor för välbärgade eventuellt nyinflyttade stockholmare?

Stugägarna i Hökarängens friluftsförening som företräder de 80 nuvarande små sommarstugorna har tillsammans med Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar sedan länge varit öppna för att komma överens med Stockholms stad om en ändrad upplåtelseform där stor hänsyn tas till öppenheten i området och väl utvecklade promenadstigar/vägar kan anläggas både på berget och utefter stranden. Detta i likhet med vad som gäller inom de traditionella koloniområdena i Stockholm. Vi ser gärna att området med fritidshusen omvandlas till ett naturreservat där den nuvarande karaktären bibehålls som ett värdefullt natur- och parkområde för de allt fler stockholmarna. Området och fritidshusen kan då skötas på ett liknande sätt som i naturreservatet kring Flatensjön. Stockholm behöver även reservat som påminner om hur Stockholms mindre bemedlade invånare fick möjlighet att tillbringa sina få semesterdagar under mitten av 1900-talet. Stockholms grannkommun Huddinge tar i dagarna upp förslag om att inrätta egna naturreservat runt sjön Drevviken. Ska Stockholm gå tvärs emot och bebygga ytterligare strand- och strandnära naturområden kring Drevviken?

Lennart Pöppel

Ordf i Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar
med 72 medlemsföreningar och ca 7000 medlemmar i Stockholm

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv