en region i Koloniträdgårdsförbundet

Bryter den röd-gröna majoriteten sitt vallöfte i Farsta?

I Stockholms-Tidningen från den 8 maj finns en artikel angående planerna för bebyggelsen vid Hökarängsbadet i Farsta. I artikeln framför Jan Valeskog (s) att det står 80 ”campingstugor” mot 7000 bostäder.  Detta uttalande är helt galet och visar på den okunnighet som råder om detta ärende bland dem som idag sitter i ledningen för Exploateringsnämnden.  Innan valet uttalade sig den dåvarande röd-gröna oppositionen till stöd för att bevara fritidshusbebyggelsen intill Hökarängsbadet i Farsta. Nu har tydligen tjänstemännen på Exploateringskontoret åter duperat den nya majoriteten om att man måste vräka dessa stugor till förmån för ett antal lyxvillor i strandnära lägen. Att som Jan Valeskog (s) påstå att det står 80 campingstugor mot 7000 bostäder kan närmast betecknas som lögnaktigt. I verkligheten står det i planärendena att man måste vräka de 80 stugorna för att möjliggöra bygget av 50 lägenheter. Det handlar således om att bygga 50 villor/radhus med vägar och små tomter på ett för stockholmarna idag relativt öppet naturområde nära friluftsbadet och sjön Drevviken. De 80 stugorna har stått på detta område sedan 1930-talet och det är idag fritt för vem som helst att ta sig en skogspromenad mellan stugorna och i de natursköna bergsskrevorna på kullen ovanför Perstorpsvägen. Stugägarna arrenderar enbart den yta som stugan står på till skillnad från vad som kommer att vara fallet i framtiden om villabebyggelsen kommer till stånd. Då blir tillgängligheten till området betydligt mer begränsad och en stor del av naturvärdena kommer även att få stryka på foten. Är det idag den röd-gröna majoritetens policy att vräka pensionärer och enkla stockholmare från sina fritidshus utan ersättning eller kompensation för att därigenom kunna bygga 50 strandnära lyxvillor för välbärgade eventuellt nyinflyttade stockholmare?

Stugägarna i Hökarängens friluftsförening som företräder de 80 nuvarande små sommarstugorna har tillsammans med Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar sedan länge varit öppna för att komma överens med Stockholms stad om en ändrad upplåtelseform där stor hänsyn tas till öppenheten i området och väl utvecklade promenadstigar/vägar kan anläggas både på berget och utefter stranden. Detta i likhet med vad som gäller inom de traditionella koloniområdena i Stockholm. Vi ser gärna att området med fritidshusen omvandlas till ett naturreservat där den nuvarande karaktären bibehålls som ett värdefullt natur- och parkområde för de allt fler stockholmarna. Området och fritidshusen kan då skötas på ett liknande sätt som i naturreservatet kring Flatensjön. Stockholm behöver även reservat som påminner om hur Stockholms mindre bemedlade invånare fick möjlighet att tillbringa sina få semesterdagar under mitten av 1900-talet. Stockholms grannkommun Huddinge tar i dagarna upp förslag om att inrätta egna naturreservat runt sjön Drevviken. Ska Stockholm gå tvärs emot och bebygga ytterligare strand- och strandnära naturområden kring Drevviken?

Lennart Pöppel

Ordf i Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar
med 72 medlemsföreningar och ca 7000 medlemmar i Stockholm

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv