en region i Koloniträdgårdsförbundet

Även ett tättbebyggt Stockholm behöver trädgårdar!

Vi medlemmar i olika koloniträdgårdsföreningar inom Stockholms stad känner idag en stark oro för vad som händer med stadens koloniområden, naturområden, parker och andra gröna ytor i vår fina stad när stadens befolkning ökar så kraftigt och fler nya bostäder måste byggas. Vi är fullt medvetna om den utmaning som det innebär att hälsa många nya stockholmare välkomna och att skaffa dem bostäder. Vi anser emellertid att man i denna situation inte får skapa framtida osunda och tätbebyggda bostadsområden. Vi ifrågasätter teorierna om att täta städer med höga hus är idealiska ur miljöhänsyn. Ett långsiktigt hållbart samhälle behöver god tillgång till parker, grönområden och odlingsytor! Stadens koloniområden utgör idag uppskattade promenadområden och grönytor även för dem som inte själva är kolonister. Idag ser vi hur trädgårdsintresset och viljan att själv odla en del av sina livsmedel växer kraftigt i Stockholm. Våra koloniträdgårdsföreningar har idag på många håll mycket långa intresse- /kölistor. En del föreningar tvingas t o m neka ta emot fler köande eftersom de inte inom överskådlig tid skulle kunna erbjuda någon kolonilott till dem som hamnar sist i kön.

Att stadens styrande idag kan tänka sig lägga ner, riva och flytta koloniområden för att bygga nya bostadsområden anser vi vara förkastligt. En stad utan tillgång till tillräckliga park-, natur- och odlingsområden anser vi bäddar för en utveckling som tar ifrån Stockholm sin viktigaste attraktionskraft – parker, skog, vatten, odling mellan goda bostadsområden. Att denna utveckling får fortgå trots att alla partier före förra årets val uttalade sig ytterst positivt om stadsodling och koloniträdgårdsverksamhet, bl. a. i samband med ”Stadodlarfestivalen”, finner vi minst sagt oroande. Vi kräver en klar viljemarkering från partierna i stadshuset där man tydligt uttalar sig för bevarande av stadens koloniområden och en vilja till att i alla kommande byggprojekt diskutera möjligheterna till nya odlingsområden. Även när nya naturskyddsområden planeras bör övervägas att involvera befintliga eller nya koloniområden i dessa.

Uttalandet antogs av de över 70 ombuden vid Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdars årsmöte den 21 maj 2015. Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar – FSSK är en samorganisation för Stockholms drygt 70 medlemsföreningar med ca 7000 anslutna medlemmar.

Ordf. Lennart Pöppel

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv