en region i Koloniträdgårdsförbundet

Även ett tättbebyggt Stockholm behöver trädgårdar!

Vi medlemmar i olika koloniträdgårdsföreningar inom Stockholms stad känner idag en stark oro för vad som händer med stadens koloniområden, naturområden, parker och andra gröna ytor i vår fina stad när stadens befolkning ökar så kraftigt och fler nya bostäder måste byggas. Vi är fullt medvetna om den utmaning som det innebär att hälsa många nya stockholmare välkomna och att skaffa dem bostäder. Vi anser emellertid att man i denna situation inte får skapa framtida osunda och tätbebyggda bostadsområden. Vi ifrågasätter teorierna om att täta städer med höga hus är idealiska ur miljöhänsyn. Ett långsiktigt hållbart samhälle behöver god tillgång till parker, grönområden och odlingsytor! Stadens koloniområden utgör idag uppskattade promenadområden och grönytor även för dem som inte själva är kolonister. Idag ser vi hur trädgårdsintresset och viljan att själv odla en del av sina livsmedel växer kraftigt i Stockholm. Våra koloniträdgårdsföreningar har idag på många håll mycket långa intresse- /kölistor. En del föreningar tvingas t o m neka ta emot fler köande eftersom de inte inom överskådlig tid skulle kunna erbjuda någon kolonilott till dem som hamnar sist i kön.

Att stadens styrande idag kan tänka sig lägga ner, riva och flytta koloniområden för att bygga nya bostadsområden anser vi vara förkastligt. En stad utan tillgång till tillräckliga park-, natur- och odlingsområden anser vi bäddar för en utveckling som tar ifrån Stockholm sin viktigaste attraktionskraft – parker, skog, vatten, odling mellan goda bostadsområden. Att denna utveckling får fortgå trots att alla partier före förra årets val uttalade sig ytterst positivt om stadsodling och koloniträdgårdsverksamhet, bl. a. i samband med ”Stadodlarfestivalen”, finner vi minst sagt oroande. Vi kräver en klar viljemarkering från partierna i stadshuset där man tydligt uttalar sig för bevarande av stadens koloniområden och en vilja till att i alla kommande byggprojekt diskutera möjligheterna till nya odlingsområden. Även när nya naturskyddsområden planeras bör övervägas att involvera befintliga eller nya koloniområden i dessa.

Uttalandet antogs av de över 70 ombuden vid Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdars årsmöte den 21 maj 2015. Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar – FSSK är en samorganisation för Stockholms drygt 70 medlemsföreningar med ca 7000 anslutna medlemmar.

Ordf. Lennart Pöppel

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv