en region i Koloniträdgårdsförbundet

admin

1 2 3 16

FÖRENINGSKUNSKAPSKURS FÖR FÖRENINGSMEDLEMMAR, start 16 nov

GRUNDLÄGGANDE FÖRENINGSKUNSKAP – en distansstudiecirkel för
föreningsmedlemmar i Studiefrämjandets ideella medlemsorganisationer. Den
genomförs via Learnify, och för medlemmar i Stockholms
Koloniträdgårdsföreningars medlemsföreningar är avgiften 500 kr/pers.
Läs om kursinnehåll och hur distanskursen går till på
https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/gustav-arrangemang/kurser/2020/november/grundlaggande-foreningskunskap-pa-distans/
Där anmäler du dig också. Som förening anger du din koloniträdgårdsförening och
som kontakt Ingrid Rogblad.

1 2 3 16
Sök
Styrelsen informerar

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor.
Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET är nu justerat och finns under ”Vår organisation”.

 
 
Kurser/studiebidrag
Arkiv