en region i Koloniträdgårdsförbundet

2015-års värderingsmaterial

2015-års version av material för värdering av kolonilott med byggnad sänds nu ut till
styrelserna i stugföreningarna.Materialet består av dokumenten ”Priser, anvisningar
och regler vid värdering av kolonilott med byggnad” och beräkningsfilen ”FSSKs
värderingverktyg 2015”. Innehållet gäller från och med 2015-04-01. De olika
värderingsmaterialen ska endast användas av koloniföreningens firmatecknare för
värderingar och värderare som har utbildning för värdering. Värderingsmaterialen
är fastställda av FSSKs styrelse och Stockholms stad och innehållet får inte
ändras.

Det är viktigt att nya värderare får praktisera flera gånger tillsammans med erfarna
värderare eller handledare. FSSKs värderingskommitté kan i viss utsträckning bistå
med värderare och handledare. Tag först kontakt med kommittén; se FSSKs hemsida.
Vi uppmanar styrelsen att se till att värderare deltar i värderingskurs vart tredje år för
att hålla kunskaperna aktuella. Årets kursinbjudan har sänts till alla stugföreningar
och finns även på FSSKs hemsida. Anmälan insänds senast den 10 april.

Överlåtelsevärdet ska godkännas av föreningens firmatecknare för värderingar
innan säljaren tar ställning till värderingen. Omvärdering när säljaren inte godkänner
föreningens värdering utförs av FSSKs värderingskommitté.

Kasta tidigare erhållet värderingsmaterial. Det är viktigt att värderingar alltid sker
med den senaste versionen.

Med vänliga hälsningar
FSSKs kommitté för värderingsfrågor
E-post för frågor och synpunkter: vu@fssk.se

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv