en region i Koloniträdgårdsförbundet

2015-års värderingsmaterial

2015-års version av material för värdering av kolonilott med byggnad sänds nu ut till
styrelserna i stugföreningarna.Materialet består av dokumenten ”Priser, anvisningar
och regler vid värdering av kolonilott med byggnad” och beräkningsfilen ”FSSKs
värderingverktyg 2015”. Innehållet gäller från och med 2015-04-01. De olika
värderingsmaterialen ska endast användas av koloniföreningens firmatecknare för
värderingar och värderare som har utbildning för värdering. Värderingsmaterialen
är fastställda av FSSKs styrelse och Stockholms stad och innehållet får inte
ändras.

Det är viktigt att nya värderare får praktisera flera gånger tillsammans med erfarna
värderare eller handledare. FSSKs värderingskommitté kan i viss utsträckning bistå
med värderare och handledare. Tag först kontakt med kommittén; se FSSKs hemsida.
Vi uppmanar styrelsen att se till att värderare deltar i värderingskurs vart tredje år för
att hålla kunskaperna aktuella. Årets kursinbjudan har sänts till alla stugföreningar
och finns även på FSSKs hemsida. Anmälan insänds senast den 10 april.

Överlåtelsevärdet ska godkännas av föreningens firmatecknare för värderingar
innan säljaren tar ställning till värderingen. Omvärdering när säljaren inte godkänner
föreningens värdering utförs av FSSKs värderingskommitté.

Kasta tidigare erhållet värderingsmaterial. Det är viktigt att värderingar alltid sker
med den senaste versionen.

Med vänliga hälsningar
FSSKs kommitté för värderingsfrågor
E-post för frågor och synpunkter: vu@fssk.se

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv