en region i Koloniträdgårdsförbundet

Detta gör vi

STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

Alla koloniträdgårdsföreningar som är medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet ska också tillhöra en av förbundets regioner. Det är regionerna som hanterar lokala frågor, och föreningar som arrenderar sin mark av Stockholms stad anmäler sitt medlemskap i Stockholms Koloniträdgårdar genom att kontakta förbundet, kansli@koloni.org

FORUM FÖR KOLONITRÄDGÅRDAR  är den plattform där representanter för Stockholms Koloniträdgårdar och stadens tjänstemän diskuterar fram vilka regler som ska gälla i frågor omkring bygglovshantering, utformning av växthus, dagstugor, trädäck, gränsdragning mellan stadens och föreningarnas ansvar med mera.

KOMMITTÉER som väljs på årsmötet tar fram förslag som sedan behandlas av styrelsen och utveckla nyttan av medlemskapet i Stockholms Koloniträdgårdar. De behandlar frågor om fritidsträdgårds- och stugföreningarnas verksamhet, miljöfrågor, kursverksamhet, värderingar inför ägarbyten och aktuell information som förmedlas via hemsidan och cirkulärbladet ”Stockholms-Kolonisten” som går till medlemsföreningarnas styrelser.

NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA TRENDER  som rör trädgårdsodling i allmänhet och koloniverksamhet i synnerhet följs i regeringsförslag, utredningar och forskarrapporter bevakas också.

Arrendeförhandlingar

Stockholms Koloniträdgårdar är Stockholms stads förhandlings/avtalspart i arrendefrågor, och medlemsföreningarna tillämpar därmed likvärdiga stadgar, värderingsprinciper och upplåtelseregler.

Värderingsfrågor

Stockholms Kolonitädgårdars värderingskommitté hanterar de frågor som berör värderingar av kolonistugor, tar fram värderingsmallar och utbildar medlemsföreningarnas värderare. Prislistor och värderingsinformation revideras årligen i samarbete med Stockholms stad. Under perioden 1 maj–30 september kan kommittén bistå de föreningar som saknar egna utbildade värderare.

En säljare som inte är nöjd med den egna föreningens värdering kan begära att Stockholms Kolonitädgårdars värderingskommitté utför en omvärdering, som därefter överlämnas till föreningens styrelse för godkännande. Det är föreningen som beställer omvärderingen, men kostnaden för Stockholms Koloniträdgårdars värdering (f n 2.100 kr) tas ut av säljaren. Skulle inte heller Stockholms Koloniträdgårdars värdering godkännas av säljaren återstår för denna att vända sig till Arrendenämnden i Stockholm för prövning.

Odlingslotter värderas inte inför byte av innehavare.

Mer information om värderingsarbetet finns under ”Föreningsinloggning”. Där finns även värderingsblanketterna. Glömt lösenordet? Mejla till info@fssk.se så sänds detta till föreningens postmottagare.

Kurser för förtroendevalda

Varje år anordnar Stockholms Koloniträdgårdar utbildningar för styrelsemedlemmar, värderare och valberedningar.

Studiebidrag till medlemsföreningarna

Genom Stockholms Koloniträdgårdar kan medlemsföreningarna ansöka om bidrag att använda till odlingsrelaterate kurser i föreningens egen regi.  Vi möjliggör även skräddarsydda föreningsutbildningar, bistår vid genomförandet av miljödiplomering och anordnar föreläsningar. I kursverksamheten samarbetar Stockholms Koloniträdgårdar med Studiefrämjandet, som även hjälper föreningarna med studiecirklar, affischer och utskick.

Ansökan om studiebidrag för det kommande årets planerade kurser görs i oktober, och i oktober följande år redovisas kostnaderna för de genomförda kurserna. Då beräknas bidragens storlek varpå de utbetalas. Blanketter för ansökan och redovisning av studiebidrag finns under ”Föreningsinloggning”.  Glömt lösenordet? Mejla till info@fssk.se så sänds detta till föreningens postmottagare.

Bevakning av medlemsföreningarnas intressen

Stockholms Koloniträdgårdar bevakar att befintliga koloniträdgårdsområden bevaras och att nya tillkommer samt att planeringen följer Stockholms gröna strategi. När föreningar informerar oss om expropriationshot m m så snart de får höra talas om sådant kan vi alltså vara behjälpliga.

Politiker och tjänstemän vid stadens förvaltningar hålls fortlöpande informerade om koloniverksamhetens betydelse för stadens biologiska mångfald, grönområden, folkhälsan och integrering av nytillkommande stockholmare.

Ansök om medlemskap

Alla koloniträdgårdsföreningar som blir medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet delas in i regioner, och koloniträdgårdsföreningarna i Stockholms stad blir medlemsföreningar i Stockholms Koloniträdgårdar. Ansökan om medlemskap görs hos Koloniträdgårdsförbundet, kansli@koloni.org

Möteslokaler i Kolonisternas Hus

Utan kostnad står två möteslokaler i vårt hus vid Hornsbergs strand året runt till medlemsföreningarnas förfogande. I det största rummet finns plats för ca 20 personer, och det mindre rymmer 9 personer. I trädgården finns en uteplats med gott om plats under spaljétak. Pentry och toalett finns förstås också.

Adressen är Hornsbergs Strand 20 i Stockholm. Dit kommer man med buss 65 eller med T-bana till Stadshagen.

BOKA LOKAL via e-post till info@sthlmkoloni.se

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv